Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
regulamin serwisu
 
 
REGULAMIN SERWISU WWW.RADAPRACOWNIKOW.PL
 
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
§ 1 Definicje
 
1. Regulamin Serwisu www.radapracownikow.pl (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
2. Serwis www.radapracownikow.pl (zwany dalej Serwisem) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.radapracownikow.pl, zarządzany przez Administratora serwisu, zawierający treści (w szczególności artykuły, porady opinie, zestawienia, wzory pism) dotyczące szeroko pojętego prawa pracy i składający się z części ogólnodostępnej oraz części płatnej;
3. Administrator Serwisu (usługodawca): www.radapracownikow.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Solec 38 lok. 204, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384318, NIP: 524-27-33-855, REGON: 142911036;
4. Część ogólnodostępna – zasoby Serwisu, które są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci internet bez konieczności rejestracji i logowania w tym serwisie oraz zasoby Serwisu dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników bez konieczności dokonywania opłaty;
5. Część płatna – zasoby Serwisu, które są dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników sieci internet po dokonaniu rejestracji, logowania w tym serwisie i uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, składająca się w szczególności z artykułów, porad, opinii, wzorów pism z zakresu prawa pracy, oraz z kreatora pism;
6. Rejestracja w Serwisie – procedura wypełnienia formularza rejestracyjnego, który jest dostępny pod adresem: www.radapracownikow.pl polegająca na kliknięciu na zakładkę „zarejestruj się”, wypełnieniu wszystkich wymaganych pól (podania danych identyfikacyjnych Użytkownika), zaakceptowaniu regulaminu, i aktywowaniu linku przesłanego przez Administratora Serwisu na wskazany adres e-mail,
7. Logowanie w Serwisie – procedura wpisania nazwy Zarejestrowanego Użytkownika oraz hasła rozumianego jako ciąg znaków literowych i liczbowych wybranych przez niego podczas rejestracji w Serwisie;
8. Użytkownik (usługobiorca):
a) Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odwiedzająca strony serwisu www.radapracownikow.pl;
b) Zarejestrowany Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała poprawnej rejestracji w Serwisie, posiadająca nazwę użytkownika – login oraz hasło;
9. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
10. Usługa:
a) Usługa nieodpłatna – możliwość korzystania przez Użytkownika Serwisu oraz Zarejestrowanego Użytkownika z części ogólnodostępnej Serwisu;
b) Usługa odpłatna– możliwość korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z części płatnej Serwisu na podstawie: płatności za pismo lub kreator pism, abonamentu i  wykupienia kredytów;
11. Płatność za pismo – płatność za określony materiał dostępny płatnie jest możliwa poprzez:
a) wysłanie SMS z telefonu komórkowego o treści PLN.TEJYO pod numer 7968. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z kodem, należy wpisać kod we wskazane pole, co skutkuje udostępnieniem materiału przez kolejne 24 godziny,
b) dokonanie płatności za pośrednictwem strony internetowej www.platnosci.pl Materiał zostaje udostępniony po uznaniu rachunku Administratora Serwisu i jest dostępny przez kolejne 24 godziny od daty pobrania;
12. Abonament – wykupienie możliwości korzystania z płatnych zasobów Serwisu przez czas określony stanowiący 30, 90, 180 dni od daty uznania rachunku Administratora Serwisu (dnia, godziny, minuty, sekundy) do momentu upływu wskazanego powyżej okresu (daty, godziny, minuty, sekundy poprzedzającej odpowiednią sekundę rejestracji i dokonania opłaty), zgodnie z cennikiem usług Serwisu stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, przy czym jest możliwe pobranie do 20 materiałów w czasie kolejnych 30 dni korzystania z Serwisu;
12a. Abonament łączony – wykupienie możliwości korzystania z płatnych zasobów Serwisu łącznie za bazę pism oraz za kreator pism przez czas określony stanowiący 30, 90, 180 dni od daty uznania rachunku Administratora Serwisu(dnia, godziny, minuty, sekundy) do momentu upływu wskazanego powyżej okresu (daty, godziny, minuty, sekundy poprzedzającej odpowiednią sekundę rejestracji i dokonania opłaty), zgodnie z cennikiem usług Serwisu stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, przy czym jest możliwe pobranie do 20 wzorów pism oraz do wygenerowania 20 pism z kreatora pism łącznie 40 materiałów w czasie kolejnych 30 dni korzystania z Serwisu;
13. Wykupienie kredytów – polega na wykupieniu 20 kredytów za pośrednictwem strony internetowej www.płatności.pl, przy czym za jeden kredyt jest dostępny jeden materiał, przez kolejne 24 godziny od daty pobrania;
 
§ 2 Postanowienia ogólne
 
1. Użytkownik Serwisu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem;
2. Odwiedzanie strony internetowej www.radapracownikow.pl jest traktowane jako akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu;
3. Zarejestrowany Użytkownik podając dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym oraz akceptuje Regulamin;
4. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie;
5. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych identyfikacyjnych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy się zmienią;
6. Zarejestrowany Użytkownik zgadza się na przetwarzanie oraz na wykorzystywanie przez Administratora Serwisu podanych informacji w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu i świadczonych usług na jego rzecz, a także w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników;
7. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania hasła w tajemnicy oraz do nieprzekazywania swoich danych dostępowych osobom trzecim;
8. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych stron w Serwisie niezgodnie z obowiązującym prawem;
9. Zarejestrowany Użytkownik nie może podawać się za inne osoby;
10. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) umożliwiających działania mające na celu obejście postanowień regulaminu;
11. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do edycji swoich danych osobowych i kontaktowych;
12. W przypadku naruszenia postanowień ust. 7-10 Administrator ma prawo zaprzestania świadczenia usług bez zwrotu opłaty za dotychczasowe korzystanie z tej usługi;
13. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści oraz usług Serwisu wyłącznie na własny użytek, tzn. iż wszelkie zasoby (tj. w szczególności: artykuły, porady, opinie, zestawienia, wzory pism ) nie mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub świadczenia usług podobnych do usług Serwisu na rzecz innych podmiotów. Użytkownik zobowiązuje się niniejszym do nieudostępniania osobom trzecim oraz niepublikowania wyżej wymienionych treści w jakiejkolwiek formie w całości bądź w części.
 
§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
 
1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci internet oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie;
2. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwis na komputerze, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika;
3. Do korzystania z usług Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z Serwisem.
 
§ 4 Prawa autorskie
 
1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Serwisie (w szczególności artykułów, porad, opinii, zestawień, wzorów pism), zwanych dalej łącznie „utworami”, przysługują Administratorowi Serwisu,
2. Uzyskanie usługi odpłatnej nie powoduje przejścia na Zarejestrowanego Użytkownika autorskich praw majątkowych do utworów, znajdujących się w części płatnej Serwisu;
3. Autorskie prawa majątkowe do utworów podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Żaden z utworów w całości lub w części nie może być przez Użytkownika powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w internecie – bez zgody Administratora. Każde użycie lub wykorzystanie utworów przez Użytkownika w całości lub w części bez zgody Administratora, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, skutkuje powstaniem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do ochrony autorskich praw osobistych autorów utworów.
 
§ 5 Zaprzestanie świadczenia usług
 
1. Administrator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy będącej podstawą świadczenia usług, Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b) naruszenia postanowień § 2 ust. 7-10 Regulaminu;
2. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi z przyczyn wskazanych w ust. 1 Administrator zachowuje prawo do zapłaconej opłaty. Nie pozbawia to Administratora dochodzenia od Użytkownika naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 
ROZDZIAŁ II. RODZAJE I SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
§ 6 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną
 
1. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu;
2. Usługi dzielą się na:
a) usługi nieodpłatne polegają na możliwości korzystania przez Użytkownika z zasobów znajdujących się w części nieodpłatnej Serwisu. Celem udostępnienia tych treści jest popularyzacja wiedzy prawniczej z zakresu szeroko pojętego prawa pracy w szczególności wśród członków rad pracowników oraz członków związków zawodowych, a także poprawa świadomości prawnej społeczeństwa w tym zakresie;
b) usługi odpłatne:
- polegają na możliwości korzystania na własny użytek z treści zamieszczonych w części płatnej: tj: artykułów, porad, opinii, zestawień, wzorów pism, pism wygenerowanych z kreatora pism z zakresu prawa pracy,
3. Porady i opinie nie są poradami i opiniami w rozumieniu przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 10, poz. 65 z 2010 r., tekst jedn. z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1188 z 2009 r., tekst. jedn. z późn. zm.) Prawo o adwokaturze. Treści te nie są odpowiedziami na zadane pytania przez Użytkowników ani nie są oceną prawną przedstawionych przez Użytkowników stanów faktycznych. Są to zasoby stworzone przez Administratora na podstawie zagadnień lub pytań najczęściej powtarzających się w praktyce stosowania prawa pracy a ich treść merytoryczna oparta jest na gruntownej wiedzy radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy oraz prawników – specjalistów tej dziedziny prawa. Powyższe treści oraz artykuły i wzory pism odzwierciedlają aktualny stan prawny i poglądy ich twórców, doktryny prawa pracy oraz poglądy wynikające z orzecznictwa sądów pracy.
4. Wobec wielości poglądów i interpretacji przepisów prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystywanie przez Użytkownika do celów postępowania sądowego jak i innych celów związanych z argumentacją prawną w stosunkach z innymi podmiotami.
5.Działanie, o którym mowa w ust. 4 podejmowane przez Użytkownika jest wykonywane jedynie na jego wyłączne ryzyko i nie powoduje odpowiedzialności cywilnej po stronie Administratora Serwisu.
 
§ 7 Sposób świadczenia usług drogą elektroniczną
 
1. Każdy Użytkownik w granicach określonych postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego, może korzystać z części nieodpłatnej Serwisu bez dokonywania Rejestracji w Serwisie;
2. Możliwość korzystania z części płatnej Serwisu Użytkownik Serwisu może uzyskać po dokonaniu poprawnej rejestracji w Serwisie oraz dokonaniu opłaty za usługę (płatność za pismo, abonament lub wykupienie kredytów);
3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik Serwisu podaje dane niezbędne do rejestracji oraz wystawienia przez Administratora faktury VAT za świadczoną usługę:
a) imię i nazwisko oraz adres zameldowania na pobyt stały lub do korespondencji jeśli jest inny niż zameldowania – w przypadku osób fizycznych;
b) nazwę oraz adres siedziby – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
c) PESEL - w przypadku osób fizycznych;
d) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) o ile istnieje;
e) adres elektroniczny – e-mail;
4. Użytkownikowi Serwisu w procesie rejestracji jest udostępniany Regulamin Serwisu, który jest przez niego akceptowany, poprzez klikniecie zakładki: „wyrażam zgodę”;
5. Użytkownik Serwisu wybiera login (adres e-mail) oraz hasło. Następnie po uzyskaniu linku przesłanego na wskazany e-mail należy potwierdzić fakt rejestracji. Od tego momentu Użytkownik Serwisu może logować się na stronach Serwisu.
6. Po pozytywnej weryfikacji płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu następuje udostępnienie zasobów części płatnej Serwisu na czas określony, wynikający z wyboru sposobu płatnego udostępnienia Serwisu (płatność za pismo, abonament, wykupienie kredytów), oraz przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usługi na wskazany przez Użytkownika Serwisu adres elektroniczny wraz z wystawioną fakturą VAT w formie pliku PDF;
7. Użytkownikowi Serwisu oraz Zarejestrowanemu Użytkownikowi znajdujące się w zasobach Serwisu treści, tj. artykuły, porady, opinie, wzory pism, zestawienia, pisma wygenerowane z kreatora pism udostępniane są w formacie WORD lub PDF z możliwością zapisania na komputerze Użytkownika poprzez wybór odpowiedniej zakładki: „pobierz plik w formacie WORD” lub „pobierz plik w formacie PDF”;
8. Wzory pism procesowych zawierających wskazanie Sądu pracy i adresu jego siedziby są aktualne na dzień sporządzenia wzoru pisma. Właściwość tego sadu jest określona na podstawie właściwości wynikającej z przepisów o postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy – art. 461 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (DZ. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Użytkownik w każdym czasie korzystając z wzoru pisma procesowego powinien upewnić się co do adresu siedziby sądu i jego właściwości (zwłaszcza poprzez sprawdzenie czy nie wiąże go umowa z pracodawcą dotycząca wyboru sądu właściwego zmieniająca ogólną regułę).
9. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w internecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu ewentualne roszczenia osób trzecich.
 
§ 8 Prawo odstąpienia
 
1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług Serwisu, przysługuje prawo odstąpienia od niej, bez podania przyczyn. W takim przypadku Konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie na adres Administratora Serwisu w terminie dziesięciu dni, od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym;
3. Jednakże z uwagi na specyfikę usług Serwisu, które świadczone są natychmiast po zawarciu umowy, Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 10 i § 6 Regulaminu przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi na podstawie pkt 1 (art. 10 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.);
 
ROZDZIAŁ III. PŁATNOŚĆ I JEJ POTWIERDZENIE
 
§ 9 Płatność
 
1. Użytkownik Serwisu podczas procesu korzystania z Serwisu może:
a) Zrezygnować z usługi płatnej;
b) Skorzystać z części płatnej Serwisu
2. Rezygnacja z usługi nie powoduje po stronie Użytkownika Serwisu obowiązku wykonania jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego i nie rodzi po stronie Administratora żadnych roszczeń z tego tytułu.
3. Użytkownik Serwisu może skorzystać ze sposobu płatności: Przelew on-line za pośrednictwem serwisu Platnosci.pl;
4. Użytkownik Serwisu ponosi całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem.
5. Użytkownik Serwisu może skorzystać z rabatu, wpisując specjalny kod rabatowy, wygenerowany przed Administratora Serwisu. W tym celu należy zaznaczyć pole „posiadam kod promocyjny” w oknie dokonywania płatności.
Kod rabatowy:
a) Obniża pełną kwotę płatności o ustalony przez Administratora Serwisu procent liczony od tej  kwoty;
b) Jest jednorazowy, co oznacza, że wpisanie i zaakceptowanie kodu poprzez przycisk ‘wyślij’, jest jednoznaczne z jego wykorzystaniem. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedokończenie płatności przez Użytkownika Serwisu (niedokonanie przelewu) i nie pozwala na ponowne wykorzystanie kodu rabatowego;
c) Jest generowany przez Administratora Serwisu, który jednocześnie ustala procent upustu;
d) Można użyć jedynie wybierając opcję płatności (przelewem) za pośrednictwem serwisu platnosci.pl. Po wpisaniu kodu, w oknie płatności podawana jest ostateczna kwota należności.
 
§ 10 Faktura VAT
 
1. Użytkownik Serwisu, podczas procesu rejestracji, otrzymuje fakturę VAT dokumentującą zapłatę za usługę, na wskazany adres elektroniczny;
2. Faktura wystawiana jest Użytkownikowi Serwisu bez podpisu wystawcy;
3. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu;
 
ROZDZIAŁ IV. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA
 
§ 11 Odpowiedzialność Administratora
 
1. Administrator obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności;
2. Administrator jedynie gwarantuje, iż treści zamieszczone w Serwisie są zgodne z aktualnym porządkiem prawnym. Wobec wielości poglądów i interpretacji przepisów prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystywanie przez Użytkownika do celów postępowania sądowego, jak i innych celów związanych z argumentacją prawną w stosunkach z innymi podmiotami.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wybór niewłaściwego sądu, przy czym w przykładowych pismach procesowych właściwość Sądu pracy jest określona na podstawie właściwości wynikającej z przepisów o postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy – art. 461 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (DZ. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Adres siedziby Sądu wskazany w przykładowym piśmie procesowym jest aktualny na dzień wskazany jako dzień złożenia pisma (data w górnym lewym rogu). Użytkownik w każdym czasie korzystając z wzoru pisma procesowego powinien upewnić się co do adresu siedziby sądu i jego właściwości (zwłaszcza poprzez sprawdzenie czy nie wiąże go umowa z pracodawcą dotycząca wyboru sądu właściwego zmieniająca ogólną regułę).
4. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy faktu, iż taki sposób prezentowania treści w Serwisie przy uwzględnieniu należytej staranności, wynika z braku w polskim porządku prawnym powszechnie obowiązującej i wiążącej zarazem wykładni prawa pracy, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ rządowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i jest możliwa inna interpretacja, w szczególności interpretacja sądów polskich.
6. Działanie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 podejmowane przez Zarejestrowanego Użytkownika jest wykonywane jedynie na jego wyłączne ryzyko;
 
§ 12 Inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność Administratora
 
1. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
a) niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu zgodnie z § 3 Regulaminu;
b) braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn niezależnych od Administratora;
c) siły wyższej;
d) awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, awarii sprzętu lub oprogramowań Użytkownika;
e) przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Sewera oraz oprogramowania Serwisu;
2. O każdorazowej zmianie adresu elektronicznego Zarejestrowany Użytkownik, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Administratora. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu elektronicznego Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się z treścią przesłanej wiadomości.
 
§ 13 Ograniczenie odpowiedzialności
 
1. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Administratora, odpowiedzialność Administratora wobec zarejestrowanego Użytkownika ograniczona jest do 5 – cio krotności ceny usługi (abonament lub sesja) brutto zapłaconej przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 
ROZDZIAŁ V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
§ 14 Tryb
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Administratora należy zgłaszać na adres elektroniczny: kontakt@radapracownikow.pl, lub administrator@radapracownikow.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Użytkownika składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
b) wskazanie usługi, której reklamacja dotyczy;
c) wskazanie wraz z uzasadnieniem pretensji będących podstawą reklamacji;
d) wskazanie zakresu żądania Użytkownika składającego reklamację, w szczególności – w przypadku usług odpłatnych – określenie, czy żąda się zwrotu zapłaconej ceny lub wykonania usługi;
3. Jeśli reklamacja nie zawiera niezbędnych danych Administrator w terminie 5 dni od jej doręczenia, może wezwać Użytkownika do uzupełnienia danych. W razie braku wezwania do uzupełnienia danych reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 20 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji na adres elektroniczny Administratora wskazany w ust. 1;
4. W ciągu 20 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres elektronicznej wskazany w ust. 1 Administrator rozpatruje reklamację, tzn, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą sposób załatwienia reklamacji. Jeśli Administrator wezwał Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji;
5. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Administratora.
6. W terminie 3 dni roboczych od udzielenia odpowiedzi przez Administratora, Użytkownik wskazuje, czy akceptuje sposób załatwienia reklamacji wskazany przez Administratora;
7. Postępowanie reklamacyjne kończy się:
a) z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4;
b) gdy Użytkownik nie akceptuje sposobu Administratora załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 6.
 
ROZDZIAŁ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
 
§ 15 Ochrona danych osobowych
 
1. Użytkownik, korzystający z usług Serwisu (za wyjątkiem usługi korzystania z treści Serwisu), poza zgodą wyrażoną w § 2 ust. 6 Regulaminu, wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych osobowych Zarejestrowanego Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług;
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
2. Administrator, będący jednocześnie administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników;
3. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 4;
4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator, przetwarza tylko te spośród danych określonych w § 7 ust. 3 które są:
a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Użytkownika;
c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
5. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione użytkownikowi nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług z których skorzystał, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.
 
§ 16 Pliki tekstowe Cookie (ciasteczka)
 
1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług oraz ich personalizacji;
2. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika i nie zmieniają konfiguracji jego komputera, a także nie są przeznaczone do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 
ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 17 Prawo właściwe
 
1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora podlega prawu, na którego terytorium Administrator ma siedzibę, tj. prawu polskiemu;
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora;
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
a) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.);
c) Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
d) Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Administratorem niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
§ 18 Właściwość sądu
 
1. Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług przez Serwis, także po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora;
2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 
 
§ 19 Obowiązywanie i zmiana Regulaminu
 
1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 27 maja 2012 r.;
2. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 2, Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a użytkownikiem.
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w Serwisie została opracowana celem podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie wiąże Administrator z ochroną prywatności;
2. Poniżej zostały zawarte zasady gromadzenia i wykorzystywania danych o użytkowniku obowiązujące w Serwisie;
3. Celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym przynajmniej wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
4. Jednakże, w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przekierowanie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności;
5. Wszelkie informacje w tym dane osobowe, które zostały pozyskane w ramach Serwisu, służą głównie do realizacji usługi oferowanej przez Serwis na rzecz Użytkowników;
6. Wszystkie dane osobowe są danymi niezbędnymi do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18 ust. 3);
7. Informacje te nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji:
a) uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, na takie działanie;
b) gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa.
8. Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom;
9. Administrator gromadzi informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników oraz ich adresy IP także w oparciu o czas logowania. Informacje takie są wykorzystywane celu analizy problemów związanych z pracą serwera, diagnozowaniu ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.radapracownikow.pl;
10. Adres IP może być wykorzystany także w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających stronę internetową. Jednakże tego rodzaju dane nie są skorelowane przez Administratora z danymi osobowymi Użytkownika;
11. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji, w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Serwisem. Dotyczą one zazwyczaj informacji o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego Użytkownika;
12. Możliwe jest także zobowiązanie Administratora do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawa - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
13. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z odpłatnych usług świadczonych przez Serwis, chyba że została wyrażona wystarczająca zgoda przez przedstawiciela ustawowego;
14. Administrator zapewnia, iż Serwis jest zaopatrzony w niezbędne oprogramowanie gwarantujące środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przekazanych Administratorowi przed ich niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją;
15. Administrator zobowiązuje się chronić wszystkie dane pozyskane przez użytkowników zgodnie z przepisów prawa i zasadami zachowania poufności;
16. Dostępu do danych osobowych użytkowników Serwisu jest wysoce ograniczony, co ma zapewnić uniemożliwienie pozyskania danych przez osoby niepowołane;
17. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień polityki prywatności w każdym czasie, w szczególności jeśli zmiana ta wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub usprawnienia pracy Serwisu.
 
Informacja o plikach cookies
 
W ramach serwisu stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu.
 
Czym są pliki cookies?
 
Pliki cookies (pol. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku komputera). Pliki te zawierają informacje, które odczytać może jedynie serwer, który je utworzył. W ten sposób ułatwiają nawigowanie po danej stronie, ponieważ można wykorzystać je do stworzenia dokładniejszych liczników wejść, sond, formularzy, dopasowania reklam i monitorowania aktywności odwiedzających.
 
Jakie informacje mogą przechowywać i czemu służą pliki cookies?
 
Cookies mogą zawierać różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Informacje dotyczą: adresu IP, informacji jaka strona przekierowała użytkownika na daną stronę, czy informacji o używanej przeglądarce. Trzeba pamiętać, że dane te nie wskazują na konkretną osobę, ale na adres IP urządzenia które połączyło się z daną stroną.
 
Pliki cookies ułatwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie WWW oraz umożliwiają administracji serwisu rozwój i dopasowanie strony do preferencji użytkowników. Pliki cookies mogą zostać wyłączone z poziomu używanej przeglądarki internetowej. Instrukcje wyłączenia plików cookies dla poszczególnych przeglądarek:
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu
 
CENNIK USŁUG
 
Płatność za pismo:
 
a) Płatność SMS – 17,00 zł, + VAT
b) Płatność za pośrednictwem strony internetowej: platnosci.pl – 16,00 zł + VAT
 
Abonament:
 
a)      30 dni – 100,00 zł + VAT
b)      90 dni - 250,00 zł + VAT
c)       180 dni – 500,00 zł + VAT
 
Wykupienie kredytów:
 
a)      20 kredytów – 100,00 zł + VAT
 
Płatność za Kreator pism:
 
a)      Płatność za pośrednictwem strony internetowej: platnosci.pl – 30,00 zł + VAT
Abonament:
a)      30 dni – 300,00 zł + VAT
b)      90 dni - 800,00 zł + VAT
c)       180 dni – 1300,00 zł + VAT
 
Abonament za pisma oraz Kreator pism (Abonament łączony):
 
a)      30 dni – 350,00 zł + VAT
b)      90 dni – 950,00 zł + VAT
c)       180 dni – 1500,00 zł + VAT
 
Wszystkie płatności za wyjątkiem SMS odbywają się za pośrednictwem strony internetowej: platnosci.pl.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12