Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZAKAZ UJAWNIANIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O EUROPEJSKICH RADACH ZAKŁADOWYCH
data publikacji 09-06-2014
Członkowie europejskiej rady zakładowej obowiązani są oni do przestrzegania pewnych, nałożonych przez ustawę z 2005 roku o europejskich radach zakładowych (dalej „ustawa”) obowiązków. Art. 36 ustawy stanowi o zakazie ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Grupa osób uczestnicząca w pracach europejskiej rady zakładowej jak członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego, członkowie europejskiej rady zakładowej, przedstawiciele reprezentujący pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na mocy art. 18 ustawy, a ponadto eksperci oraz tłumacze zobowiązani są do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Przepis ten jednak zawęża objęte tajemnicą przedsiębiorstwa informacje do takich, które zostały zastrzeżone przez zarząd centralny jako wymagające zachowania w poufności.
 
Bardzo istotne jest to, iż obowiązek dotyczący nieujawniania pozyskanych informacji trwa również po zaprzestaniu pełnienia funkcji. Ustawa przyznaje zarządowi centralnemu uprawnienie do określenia innego okresu związania tajemnicą. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarząd centralny ma prawo nie udostępnić przedstawicielom pracowników informacji, jeżeli uzna, iż ich ujawnienie mogłoby poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub narazić je na znaczną szkodę. Ocena jednak takich sytuacji powinna nastąpić w oparciu o obiektywne kryteria.
 
Specjalny zespół negocjacyjny, europejska rada zakładowa lub przedstawiciele reprezentujący pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 ustawy w przypadku uznania, iż zastrzeżenie poufności informacji, a także nieudostępnianie ich jest niezgodne z przepisami rozdziału o zakazie ujawniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa mogą wystąpić do sądu rejonowego- sądu gospodarczego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności informacji lub o nakazie udostępniania informacji.
 
W sprawach tego rodzaju zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania cywilnego o rozpoznawaniu spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, z wyłączeniem jednak dyspozycji art., 6911 §2 i 6917. Zdolność sądową natomiast, w tych sprawach, posiada zarząd centralny, europejska rada zakładowa, specjalny zespół negocjacyjny, a także przedstawiciele reprezentujący pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 ustawy.
 
Należy wskazać również, iż sąd może zarówno na wniosek zarządu centralnego jak i z urzędu w drodze postanowienia, ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez zarząd centralny do akt sprawy w toku postępowania sadowego, w niezbędnym zakresie, jeżeli udostepnienie takiego materiału mogłoby grozić ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic, które podlegają ochronie przewidzianej na podstawie przepisów odrębnych. Na postanowienie sądu, które ogranicza prawo do wglądu do materiału dowodowego nie przysługuje zażalenie.
 
Autor: Monika Politowska, aplikantka adwokacka w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 9 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 556)
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12