Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WZÓR PISMA - WEZWANIE DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data publikacji 23-09-2013
Wzór pisma Rady Pracowników wzywającego pracodawcę do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian
 
………………. (wpisać miejscowość), dnia ……………(wpisać datę)
 
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
(wpisać dane Rady Pracowników)
…………………………….
…………………………….
…………………………….
(wpisać nazwę pracodawcy)
 
Wezwanie do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r., nr 79, poz. 550, z późn. zm.)wzywamy do przedstawienia Radzie Pracowników następujących informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian:
1)      ………………………………………………………………………………………….1)  (wpisać jakich informacji domaga się Rada Pracowników),
2)      ………………………………………………………………………………………….1) (wpisać jakich informacji domaga się Rada Pracowników),
3)      ………………………………………………………………………………………….1)  (wpisać jakich informacji domaga się Rada Pracowników),
4)      ………………………………………………………………………………………….1)  (wpisać jakich informacji domaga się Rada Pracowników).
w terminie do dnia ……………………………………. (wpisać datę do, której Rada Pracowników oczekuje na wskazane informacje).
   
                 
 
                    Z poważaniem,
 
(podpisy członków Rady Pracowników)
 
 
OBJAŚNIENIA
Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji dotyczące zakresu przekazywanych informacji  (wyciąg)
 
Art. 2 Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)  (uchylony
2) informowanie - przekazywanie radzie pracowników danych w sprawach dotyczących pracodawcy  umożliwiających zapoznanie się ze sprawą; 
3) przeprowadzanie konsultacji - wymianę poglądów oraz podjęcie dialogu między pracodawcą a radą  pracowników. 
Art. 13.1.Pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:
1)  działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian; 
2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu   zatrudnienia; 
3)  działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
2  Pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników.
Pracodawca przekazuje informacje w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji, a w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przygotowanie się do konsultacji.
4W sprawach, o których mowa w ust. 1, rada pracowników może przedstawić opinię; przyjęcie opinii wymaga zgody większości członków rady pracowników.
5Każdy z członków rady pracowników może przedstawić zdanie odrębne, które powinno być przedstawione pracodawcy.
Art. 14. 1.Pracodawca prowadzi konsultacje z radą pracowników w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3.
2Konsultacje powinny być prowadzone:
1) w terminie, formie i zakresie umożliwiającym pracodawcy podjęcie działań w sprawach objętych konsultacjami; 
2)   w zależności od przedmiotu dyskusji, na odpowiednim poziomie kierowniczym; 
3) na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez radę pracowników i zdania odrębnego członka rady pracowników; 
4) w sposób umożliwiający radzie pracowników odbycie spotkania z pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jej opinii;
5)  w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy radą pracowników a pracodawcą.
3Rada pracowników oraz pracodawca prowadzą konsultacje w dobrej wierze oraz z poszanowaniem interesów stron.
Art. 16.1.Rada pracowników oraz osoby, o których mowa w art. 15, są obowiązani do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności. Nieujawnianie uzyskanych informacji obowiązuje również po zaprzestaniu pełnienia funkcji, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat.
2Pracodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może nie udostępnić radzie pracowników informacji, których ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kryteriów, poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub zakładu, których dotyczą, albo narazić je na znaczną szkodę.
3W przypadku uznania, że zastrzeżenie poufności informacji lub ich nieudostępnienie jest niezgodne
z przepisami ust. 1 lub 2, rada pracowników może wystąpić do sądu rejonowego - sądu gospodarczego
z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności informacji lub o nakazanie udostępnienia informacji lub przeprowadzenia konsultacji.
4W sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o rozpoznawaniu spraw
z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, z wyłączeniem art. 6911 § 2 i art. 6917. Zdolność sądową w tych sprawach mają rada pracowników oraz pracodawca.
5Sąd, na wniosek pracodawcy lub z urzędu, może, w drodze postanowienia, w niezbędnym zakresie ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez pracodawcę do akt sprawy w toku postępowania sądowego, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Na postanowienie sądu ograniczające prawo wglądu do materiału dowodowego zażalenie nie przysługuje.
6Przepisy ust. 1-5 nie naruszają przepisów o ochronie tajemnicy określonych w przepisach odrębnych.
Art. 19.1.Kto wbrew przepisom ustawy:
1)  uniemożliwia utworzenie rady pracowników, 
2)  nie podaje informacji, o której mowa w art. 7 ust. 5, 
3)  nie organizuje wyborów rady pracowników lub je utrudnia, 
4) nie informuje rady pracowników lub nie przeprowadza z nią konsultacji w sprawach określonych
w ustawie lub utrudnia przeprowadzenie konsultacji, 
5) dyskryminuje członka rady pracowników w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z informowaniem i przeprowadzaniem konsultacji - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2 Członek rady pracowników lub osoba, o której mowa w art. 15, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 16 ust. 1, ujawnią dane, co do których pracodawca zastrzegł poufność,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
3 Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 2, następuje na wniosek pokrzywdzonego pracodawcy.
4Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.).
W sprawach określonych w ust. 1 oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.
 
Sposób wypełnienia wzoru pisma
 
1. Zgodnie z art. 2 pkt 2) ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, informowanie oznacza przekazywanie radzie pracowników danych w sprawach dotyczących pracodawcy umożliwiających zapoznanie się ze sprawą
w zakresie wynikającym z art. 13 tejże ustawy. Pracodawca ma obowiązek przekazania żądanych informacji o ile mieszczą się katalogu wymienionym w art. 13 rzeczonej ustawy. Brak przekazania określonych informacji zgodnie z ustawą o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji jest wykroczeniem wynikającym z art. 19 tejże ustawy. Ponadto w przypadku odmowy przekazania żądanych informacji Rada Pracowników na podstawie art. 16 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy może domagać się nakazania udostępnienia informacji wynikających z ustawy na drodze postępowania cywilnego przed Sądem Rejonowym – Sądem Gospodarczym.
 
2.  Wskazać należy, iż jeśli chodzi o rozumienie art. 13 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, to chodzi o informacje dotyczące zakresu przedmiotowego funkcjonowania pracodawcy wpływającego na sprawy dotyczące pracownik i treść ich stosunków pracy (np. rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czy też przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (transfer przedsiębiorstwa)). Jakkolwiek przez działalność pracodawcy uznać można wszystkie czynności dokonywane przez pracodawcę wynikające z jego funkcji zarządczych i łączące się z istnieniem i funkcjonowaniem miejsca zatrudnienia, ale wykracza to poza cel ustawodawcy wynikający z ustawy o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
1)  W zakresie informacji wynikających z art. 13 ust. 1 pkt 1) ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, tj. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, można wyróżnić następujące informacje, których może domagać się Rada Pracowników:
1)  statusu prawnego pracodawcy oraz schematu organizacyjnego,
2)  istnienia ewentualnych powiązań kapitałowych (holding) z innymi podmiotami, przepływów środków finansowych w przypadku powiązań z innymi podmiotami, pozycji w określonej grupie kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji rynkowej i konkurencyjności w porównaniu do pozostałych podmiotów grupy
(w przypadku spółek kapitałowych prawa handlowego),
3) udziałów kapitałowych poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy, ewentualnych wypłat z zysków, ich wysokości w odniesieniu do zysków pracodawcy (w przypadku spółek kapitałowych prawa handlowego),
4) przepływów finansowych dokonywanych w grupie kapitałowej, do której należy pracodawca (w przypadku spółek kapitałowych prawa handlowego),
5)  planów i symulacji ekonomicznych na przyszłość (np. dotyczących produkcji, zwiększenia sprzedaży, zbytu itp.),
6)  podejmowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej pracodawcy,
7)  bilansu zysków i strat w danym okresie czasu (kwartał, pół roku, rok, itp.),
8)  wyników finansowych za lata ubiegłe,
9)  środków przeznaczanych na wynagrodzenia pracowników ze wskazaniem poszczególnych grup zawodowych,
10)  zestawienia zmian w zakresie wynagrodzeń, przewidywanych podwyżek lub zmian wynagrodzeń na niekorzyść pracowników z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (średnie wynagrodzeń i zmian w tym zakresie z uwzględnieniem wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, premie i inne dodatkowe wynagrodzenie),
11) środków przeznaczonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sposobów wydatkowania środków zgromadzonych na koncie funduszu świadczeń socjalnych
z uwzględnieniem grup pracowników, otrzymujących określone świadczenia
ze wskazaniem celów przyznawania świadczeń i ich rozmiaru,
12)  ewentualnej wysokości środków przyznanych w ramach projektów finansowanych
z funduszów Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie związanym z zatrudnieniem pracowników oraz innych źródeł finansowania ze źródeł publicznych.
 
Sposób złożenia pisma do pracodawcy
 
1.    Pismo powinno być podpisane przez członków Rady Pracowników.
2.    Pismo należy złożyć w dwóch egzemplarzach: jeden dla pracodawcy, natomiast na drugim należy domagać się potwierdzenia jego złożenia do pracodawcy.
 
 
 
 
Opracował: Grzegorz Trejgel, Krzysztof Sosnowski
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12