Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYSOKOŚĆ ODPRAWY PRZY ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH CZ.3
data publikacji 20-12-2013
Na koniec rozważań dotyczących odprawy należnej przy zwolnieniach grupowych należy podkreślić szczególny charakter tej odprawy, w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż odprawa ta zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1996 roku (sygn. akt I PKN 3/96 odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy korzysta z takiej samej ochrony przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę.
 
Następnie zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt d) ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, odprawa podlega zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 14 ust. 3 tejże ustawy zgodnie z którym odprawa nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, lub jego wielokrotności, w przypadku gdy roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od wypłaconych odpraw na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne. Pomimo wskazanych wyjątków omawiana odprawa nie jest zwolniona z konieczności odprowadzenia od niej podatku dochodowego od osób fizycznych co wynika z art. art. 21 pkt 3bustawy z dnia 26  lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto pamiętać należy, odprawa wynikająca z art. 8 będzie także przysługiwać pracownikowi, z którym pracodawca zatrudniający ponad 20 pracowników rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika na podstawie art. 10 tej ustawy, tj. gdy zwolnienie obejmuje mniejszą liczbę osób  niż wskazaną w art. 1, jeżeli te przyczyny stanowią wyłączny powód zwolnienia.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 20 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
ustawa z dnia 26  lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12