Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH I NA JAKICH WARUNKACH NALEŻY POWOŁAĆ RADĘ PRACOWNIKÓW?
data publikacji 28-12-2012
Rady Pracowników są powoływane w drodze wyborów ogłaszanych przez pracodawcę. Kluczowym problemem jest jednak kiedy i jaki pracodawca ma obowiązek zorganizować wybory na członków rady pracowników?
 
Do 23 marca 2008 r. zgodnie z IiKPracU, obowiązek zorganizowania Rady Pracowników miał każdy pracodawca wykonujący działalność gospodarczą i zatrudniający co najmniej 100 pracowników. W wyniku takiej regulacji, obowiązek zorganizowania Rady Pracowników dotyczył wyłącznie dużych zakładów pracy, jednak od 24 marca 2008 r. obowiązuje zmieniona regulacja art. 1 ust 2 IiKPracU, zgodnie z którą próg liczbowy zatrudnionych pracowników u pracodawcy zmniejszył się do 50 pracowników. W wyniku tej zmiany doszło do znacznego rozszerzenia kręgu pracodawców zobowiązanych do zorganizowania Rady. Dziś ustawa o informowaniu pracowników i  przeprowadzaniu z nimi konsultacji dotyczy pracodawców, którzy nawet nie liczyli się z możliwością konieczności organizacji Rady Pracowników za czasów obowiązywania poprzedniej regulacji. W rezultacie tak radykalnej zmiany wielu średnich pracodawców prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie sprawy z obowiązku, który nakłada na nich ustawa. Z tego powodu pracownicy będący zainteresowani zorganizowaniem Rady Pracowników w ich zakładzie pracy nie powinni oczekiwać inicjatywy w tej sprawie ze strony pracodawcy, ponadto dla pracodawcy zorganizowanie Rady  rzadko kiedy jest korzystne. Pracownicy powinni monitorować poziom zatrudnienia jaki utrzymuje się u ich pracodawcy i w momencie, gdy przekroczy on poziom 50 zatrudnionych pracowników powinni złożyć wniosek o zorganizowanie wyborów do Rady Pracowników.
 
Pracownicy pragnący zorganizować Radę u swojego pracodawcy często spotykają się z istotnym problemem: którzy pracownicy są brani pod uwagę przy ustalaniu poziomu zatrudnienia u pracodawcy. Przede wszystkim muszą to być pracownicy, których z pracodawcą łączy stosunek pracy. Jednak to stwierdzenie nie rozwiązuje wszelkich wątpliwości. Pozostaje także pytanie czy pracodawca osiągnął próg w przypadku gdy zatrudnia np. 41 pracowników na pełen etat, a 9 na pół etatu. W takim przypadku, zliczając pełne etaty, pracodawca faktycznie odpowiada za utrzymanie 45,5 etatów mimo, iż zatrudnia 50 pracowników.
Ustawa nie wprowadza obowiązku liczenia pełnych etatów, w związku z czym nie ma znaczenia czy pracownicy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy czy nie, ważny jest wyłącznie nawiązany stosunek pracy. Pracodawca zatrudniając 50 pracowników nawet na ¼ etatu nie zwolni się z obowiązku zorganizowania Rady Pracowników.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku zatrudniania pracowników tymczasowych zatrudnionych w agencji pracy tymczasowej. Tacy pracownicy nie są formalnie pracownikami pracodawcy, u którego badamy możliwość zorganizowania Rady Pracowników, z tego powodu nie zwiększają poziomu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przy ustalaniu liczby pracowników do dnia 14 czerwca 2008 roku nie brano także pod uwagę pracowników młodocianych zatrudnionych u pracodawcy, jednak w wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 11 kwietnia 2008 r. skreślono ust. 2 art. 7 IiKPracU, który nie pozwalał brać pracowników młodocianych pod uwagę przy obliczaniu liczby pracowników. Czy wprowadzona zmiana jest korzystna nie da się jednoznacznie stwierdzić, z pewnością  jest mało sprawiedliwa. Niesprawiedliwość spowodowana jest włączeniem pracowników młodocianych do puli pracowników branych pod uwagę przy obliczaniu ilości zatrudnionych, a pozbawieniu ich prawa czynnego i biernego prawa wyborczego. Wyłączenie to samo w sobie jest logiczne gdyż stawianie osób nieposiadających poważniejszych doświadczeń zawodowych ani życiowych oraz odpowiedniej wiedzy na równi z innymi pracownikami powodowałoby obniżenie standardów wyborczych. Z tego powodu nie jest uczciwe wliczanie pracowników młodocianych w poczet pełnoprawnych pracowników i jednoczesne pozbawianie ich praw wynikających z takiego zaszeregowania. 
 
Przy ustalaniu wielkości zatrudnienia istotną rolę odgrywa treść art. 7 IiKPracU:
 „1. Liczbę zatrudnionych u pracodawcy pracowników ustala się na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem powiadomienia o wyborach członków rady pracowników.
2. (uchylony).
3. W celu obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 6 miesięcy dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i otrzymaną  sumę dzieli przez 6.
4. W celu obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych u pracodawcy działającego krócej niż 6 miesięcy dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę tych miesięcy.
5. Po osiągnięciu wielkości zatrudnienia, o której mowa w art. 1 ust. 2, pracodawca niezwłocznie podaje tę informację do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.”
Co prawda, zgodnie z ust. 1, art. 7 stosuje się przy obliczaniu liczby zatrudnionych pracowników dopiero po powiadomieniu o wyborach na członków Rady. Jednak należy ten przepis uznać za noszący znamiona błędu logicznego i za dzień określony jako poprzedzający dzień powiadomienia o wyborach należy uznać każdy dzień, w którym badamy liczbę zatrudnienia. Z tego przepisu wynika, iż nie wystarczy aby pracodawca przekroczył próg 50 zatrudnionych pracowników zgodnie z tym przepisem musi on utrzymać ten poziom zatrudnienia co najmniej przez pół roku. Brzmienie art. 7 ma istotne znaczenie dla pracowników, którzy chcą złożyć wniosek o zorganizowanie Rady Pracowników dowiedziawszy się, że pracodawca zatrudnił 50 pracownika. Zgodnie z brzmieniem art. 7 pracodawca nie będzie zobowiązany do zorganizowania wyborów, gdyż przy założeniu, że przez ostatnie 5 miesięcy zatrudniał 49 pracowników, a w ostatnim miesiącu zatrudnił 50 pracownika pracodawca pomimo, iż praktycznie zatrudnia 50 pracowników to w wyniku działań arytmetycznych ustalonych przez ustawę nie przekroczył poziomu zatrudnienia zobowiązującego do przeprowadzenia wyborów do Rady Pracowników.  
 
Autor: Krzysztof Sosnowsk,i koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 28 grudnia 2012 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia z 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12