Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
SKŁAD RADY PRACOWNIKÓW
data publikacji 20-11-2012
Ile osób liczy rada pracowników w danym zakładzie pracy?
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji skład rady pracowników zależy od liczby osób, które zatrudnia pracodawca. Ponadto możliwe jest ustalenie na przyszłość przez istniejącą radę pracowników z pracodawcą składu rady pracowników innego niż wynikającego z ustawy.
 
W świetle art. 3 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w skład rady pracowników wchodzi u pracodawcy zatrudniającego:
1)      od 50 do 250 pracowników – 3 pracowników;
2)      od 251 do 500 pracowników – 5 pracowników;
3)      powyżej 500 pracowników – 7 pracowników.
Obliczenie liczby zatrudnionych pracowników następuje według zasad wskazanych w art. 7 rzeczonej ustawy. Ustawodawca wyraźnie wskazał, iż liczebność rady pracowników jest uzależniona od liczby osób będących pracownikami zakładu pracy. Oznacza to, iż do obliczenia liczby osób zatrudnionych w danym podmiocie, nie wlicza się osób zatrudnionych na innych podstawach niż stosunek pracy (np. umów zlecenia, dzieła).  Treść tego przepisu z językowego punktu widzenia jest niejednoznaczna i budzi wątpliwości w praktyce. Zgodnie z literalną treścią tego przepisu pracodawca zobowiązany jest do ustalenia średniej liczby zatrudnionych pracowników na okres 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia powiadomienia o wyborach członków rady. Jednakże pracodawca nie ma możliwości stwierdzić, czy osiągnął wymaganą wielkość zatrudnienia, zobowiązującą go do przedstawienia stosownych informacji pracownikom, ponieważ nie jest możliwym wyznaczenie 6-miesięcznego okresu poprzedzającego zdarzenie, które nie nastąpiło. Powyższa oznacza, iż prawidłowe rozumienie tego przepisu jest takie, iż pracodawca, który powziął wątpliwości w zakresie ewentualnego przekroczenia limitu zatrudnionych uzasadniającego zorganizowanie wyborów do rady pracowników, powinien dokonywać obliczenia poziomu średniego zatrudnienia przypadającego na okres 6 miesięcy wstecz od dnia, w którym dokonuje obliczenia. Tak samo powinien postąpić pracodawca, u którego pracownicy wystąpili z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej ilości zatrudnionych pracowników.  W ten sposób prawodawca będzie w stanie stwierdzić, jaki powinien być skład rady pracowników. Ten dzień nie musi przypadać na koniec czy początek miesiąca, będzie to bowiem dzień spełnienia przesłanki określającej skład liczbowy przyszłej rady pracowników.
 
Ponadto ustawodawca w art. 5 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji dał możliwość ustalenia w porozumieniu rady pracowników z pracodawcą innej liczby osób wchodzących w skład rady. W takim przypadku nie jest konieczne dokonywanie obliczeń wynikających z art. 7 omawianej ustawy. Liczba ustalona w takim porozumieniu nie może być niższa niż 3 osoby. Pamiętać należy, iż porozumienie takie może zawrzeć istniejąca już rada pracowników, a więc podmiot wyłoniony w trybie i składzie wynikającym z art. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
 
W przypadku ustalenia wielkości rady na mocy porozumienia rodzi się problem, a mianowicie czy porozumienie zawarte już po wyborach ma wpływ na liczebność rady, która to porozumienie zawarła. Co do zasady w takim porozumieniu należy określić, czy chodzi o skład rady już wybranej czy dopiero rady nowej kadencji. W przypadku gdy porozumienie zwiększy liczbę członków możliwe będzie albo określenie, iż skład obecnej rady zostanie powiększony w wyborach uzupełniających, albo że postanowienia porozumienia w zakresie liczebności rady pracowników stosuje się do rady pracowników następnej kadencji.
Na bazie porozumienia rodzi się jeszcze jeden problem czysto hipotetyczny jednak możliwy, a mianowicie powstaje pytanie co zrobić w przypadku gdy rada zgodzi się na zmniejszenie swojej liczebności. W takim przypadku możliwe jest jedynie uznanie, iż tak ustalony skład rady pracowników będzie obowiązywał dopiero w następnych wyborach, dopiero po upłynięciu kadencji rady pracowników zawierającej porozumienie, ponieważ brak jest uregulowań we wzmiankowanej ustawie pozwalających na pozbawienie członka rady mandatu na podstawie porozumienia określonego w art. 5 tejże ustawy. Artykuł 12 ustawy określa zamknięty katalog przyczyn ustania członkostwa w radzie, które są następujące:
a.       rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,
b.      zrzeczenie się funkcji przez członka rady lub
c.       złożenie wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego przez co najmniej 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy.
Podsumowując należy stwierdzić, iż w przypadku ustalania innej liczby członków rady pracowników, niż przewidziana w art. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji na podstawie porozumienia zawieranego z pracodawcę istotne jest określenie postanowień precyzujących wpływ modyfikacji liczby członków rady pracowników na skład rady, która zawarła porozumienie.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.,
           Krzysztof Sosnowski koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 26 lipca 2012 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12