KONSEKWENCJE SPADKU LICZBY CZŁONKÓW RADY PRACOWNIKÓW PONIŻEJ MINIMUM WSKAZANEGO W USTAWIE DLA MOŻLIWOŚCI FUNKCJONOWANIA PRZEZ RADĘ
data publikacji 29-08-2012
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, liczba członków rady pracowników uzależniona jest od liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Przypomnijmy, iż u pracodawców zatrudniających od 50 do 250 liczba ta wynosi 3 pracowników, u pracodawców zatrudniających od 251 do 500 pracowników - 5 pracowników, a w największych zakładach pracy – zatrudniających powyżej 500 pracowników - 7 pracowników. Natomiast z treści przepisu art. 17 ust. 1 i 2 tej ustawy wynika, iż pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników. Jak też pracodawca nie może bez zgody rady pracowników zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem rady pracowników w okresie jego członkostwa w radzie pracowników, z wyjątkiem gdy dopuszczają to przepisy innych ustaw, czy w praktyce przepisy ustawy o z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Członkostwo w radzie pracowników trwa przez okres 4 lat od dnia wyboru. Jednocześnie art. 12 wskazanej ustawy stanowi, iż członkostwo w radzie pracowników ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy. W takich przypadkach przeprowadza się wybory uzupełniające.
 
W praktyce funkcjonowania rady może się zdarzyć, iż w trakcie czteroletniej kadencji rady pracowników dojdzie do sytuacji, gdy liczba członków rady pracowników, np. w konsekwencji   wygaśnięcia umowy o pracę (co zgodnie z przepisami kodeksu pracy ma miejsce w sytuacji śmierci pracownika) zmniejszy się poniżej liczby określonej we wskazanym powyżej art. 3 ustawy i przykładowo zostało aktywnych jedynie dwóch członków rady pracowników. Należy podkreślić, iż ustawodawca nie uregulował konsekwencji takiej sytuacji dla możliwości skutecznego funkcjonowania rady. Oczywiście istnieje nakaz przeprowadzenia wyborów uzupełniających na powstały wakat, jednakże wybory takie mogą się odbyć jedynie jeśli zgłoszeni zostaną kandydaci na członków rady. Co prawda ustawodawca nie wymaga aby dla zorganizowania wyborów uzupełniających spełniony został wskazany w art. 8 obowiązek złożenia wniosku o przeprowadzenie wyborów przez grupę co najmniej 10% pracowników danego pracodawcy, ale oczywistym jest iż bez zgłoszenia kandydatów nie ma możliwości dokonania wyborów uzupełniających. W świetle faktu, iż ustawodawca nie przewidział możliwości odgórnego uzupełnienia składu rady pracowników, mimo, iż konstrukcja taka wydaje się wątpliwa w świetle treści art. 3 ustawy, to można zasadnie argumentować, iż w okresie między wygaśnięciem członkostwa w radzie pracowników jednego jej członka, na skutek przyczyn wskazanych a art. 12 ustawy, a wyborem uzupełniającym rada pracowników może skutecznie funkcjonować w okrojonym składzie. Nawet jeśli liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum 3 członków. 
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 03 lutego 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
ustawa o z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 
Źródło: http://radapracownikow.pl/KONSEKWENCJE-SPADKU-LICZBY-CZLONKOW-RADY-PRACOWNIKOW-PONIZEJ-MINIMUM-WSKAZANEGO-W-USTAWIE-DLA-MOZLIWOSCI-FUNKCJONOWANIA-PRZEZ-RADE,165,baza-wiedzy.html