Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KADENCJA CZŁONKÓW RADY PRACOWNIKÓW
data publikacji 29-11-2012
Kadencja członków Rady Pracowników trwa 4 lata, mimo to ustawodawca pozostawił możliwość odwołania członka Rady przed upływem jego kadencji. Ponadto członkowie mają także prawo do złożenia rezygnacji z członkostwa w radzie.
 
Artykuł 12 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 roku określa nadzwyczajne przypadki wygaśnięcia mandatu członka rady pracowników, a także określa tryb powoływania nowych członków „1. Członkostwo w radzie pracowników ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego, co najmniej przez 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy, co najmniej przez 6 miesięcy. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w art. 9 i 10”.
 
Wydaje się, że podstawowymi okolicznościami wygaśnięcia mandatu, poza normalnym jego upływem, jest ustanie członkostwa w Radzie w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nie jest to jednak tak proste jak mogłoby się wydawać, gdyż pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi będącemu członkiem Rady stosunku pracy bez uprzedniej zgody rady pracowników. Jest to spowodowane szczególną ochroną zatrudnienia członków Rady wynikającą z art. 17 IiKPracU. W przypadku pracownika względem, którego Rada zgodziła się na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy możliwe jest, że pracownik ten uzyska informacje od pozostałych członków Rady o planowanym zwolnieniu, po czym wykorzysta tą informacje, dzięki czemu będzie mógł przeciwdziałać zwolnieniu, w wyniku, czego pracodawca nie będzie mógł skutecznie rozwiązać stosunku pracy z takim pracownikiem, co spowoduje formalne kontynuowanie członkostwa w Radzie Pracowników.
 
Wygaśnięcie członkostwa w Radzie spowodowane wygaśnięciem stosunku pracy w wyniku upływu czasu, na który był zawarty nie wydaje się być dodatkowo ograniczone. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, których ważność umowy wygasa wcześniej niż mandat członka Rad, należy zadać sobie pytanie czy zasadnym było wybieranie takiego pracownika do Rady Pracowników, ponadto taki pracownik powinien był zdawać sobie sprawę w czasie kandydowania w wyborach do rad, że nie będzie w stanie dokończyć swojej kadencji, w związku, z czym nie powinien ubiegać się o stanowisko, któremu nie będzie w stanie sprostać.
 
Kolejnym sposobem na wcześniejsze wygaśniecie mandatu członka jest zrzeczenie się przez niego członkostwa w Radzie. Brak w ustawie jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących możliwości z zrzeczenia się członkostwa, oznacza to, iż można zrzec się członkostwa w każdym czasie niezależnie od okresu trwania kadencji ani od okoliczności związanych z tym zrzeczeniem. Ponadto Ustawodawca nie określa żadnej konkretnej formy z zachowaniem, której należy złożyć oświadczenie woli dotyczące zrzeczenia się członkostwa w radzie. Przyjąć jednak należy, iż takie wypowiedzenie powinno być złożone przynajmniej w formie pisemnej umożliwiającej odtworzenie jego treści, to znaczy dla celów dowodowych, w innym wypadku może dojść do wielu nieporozumień, pracownik może uznać, iż jednak nie chce rezygnować z członkostwa w Radzie. W takim wypadku bez dowodu rezygnacji nie będzie możliwe pozbawienie członka Rady mandatu. Nie zostało także jednoznacznie wskazane, komu członek Rady powinien przedłożyć rezygnacje.
Możliwe jest kilka rozwiązań:
1)      przedłożenie pracodawcy,
2)      przedłożenie pozostałym członkom rady pracowników,
3)      przedłożenie przewodniczącemu lub sekretarzowi rady.
 
Najlepiej jednak uregulować te kwestie w Regulaminie Rady, który powinien zostać sporządzony zgodnie z regulacją art. 11 ust 3 IiKPracU. W przypadku, gdy jednak ta kwestia nie zostanie poruszona w Regulaminie Rady najsłuszniejszym rozwiązaniem wydaje się być przedłożenie rezygnacji pracodawcy i jednoczesne poinformowanie o tym fakcje Rady Pracowników.
 
Ostatnim z przewidzianych przez Ustawodawcę specjalnych sposobów wygaśnięcia mandatu członka Rady Pracowników jest pozbawienie członka Rady członkostwa w wyniku wniosku podpisanego, przez co najmniej 50% pracowników, zatrudnionych u pracodawcy, co najmniej przez 6 miesięcy. Podkreślić należy, iż ustawodawca także w tym przypadku nie określił, komu konkretnie należy przedstawić wniosek natomiast zdecydowanie należy uznać, iż istnieje obowiązek zachowania formy pisemnej.
 
Ustawodawca w art. 12 ust 2 IiKPracU przewidział obowiązek przeprowadzania wyborów uzupełniających w wyniku, których zastąpiony zostanie członek Rady, któremu wygasł mandat w wyniku jednej z opisanych wyżej okoliczności. Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wyborów określonych w art. 9 i 10 IiKPracU.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski Koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 29 listopada 2012 roku
Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12