Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza wiedzy
ROLA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZY TZW. INDYWIDUALNYM ZWOLNIENIU
data publikacji 08-05-2017
Część przepisów dotyczących zwolnień grupowych uregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio do zwolnień, które następując z przyczyn niedotyczących pracowników, obejmują mniejszą liczbę pracowników niż jest to przez ustawę przewidziane do zakwalifikowania zwolnień jako zwolnienie grupowe.
KIEDY PRACODAWCA NIE MA OBOWIĄZKU WYSTĄPIENIA DO ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ (MIĘDZYZAKŁADOWEJ) Z ZAPYTANIEM O OSOBACH KORZYSTAJĄCYCH Z JEJ OBRONY
data publikacji 07-03-2017
W świetle  art. 30 ust. 2ustawy o związkach zawodowych w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZAMIAREM ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA PRACOWNIKOWI BĘDĄCEMU CZŁONKIEM ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ (KORZYSTAJĄCEMU Z OBRONY ZWIĄZKU) NIEOBJĘTEGO SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
data publikacji 03-03-2017
Przepisy Kodeksu pracy zawierają postanowienia nakładające na pracodawcę określone obowiązki wobec członków istniejącej organizacji związkowej. Zgodnie z  art. 232K.p. jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika.
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO WYKONUJĄCEGO FUNKCJE POZA ZAKŁADEM PRACY
data publikacji 02-03-2017
Przepis art. 25 ustawy o związkach zawodowych przewiduje zwolnienie od pracy zawodowej w związku z pełnieniem funkcji związkowej poza zakładem pracy.
 
W świetle tego unormowania  pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika (art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych), przysługuje - na wniosek organizacji związkowej - prawo do urlopu bezpłatnego.
 
 
OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI BĘDĄCEMU CZŁONKIEM ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ (KORZYSTAJĄCEMU Z OBRONY ZWIĄZKU)
data publikacji 20-02-2017
Kodeks pracy określa obowiązek wystąpienie pracodawcy do organizacji związkowej celem umożliwienia przedstawienia stanowiska w związku z udzieleniem pracownikowi kary porządkowej. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
RODZAJE SZCZEGÓLNEJ OCHRONY STOSUNKU PRACY
data publikacji 22-09-2015
Przepisy prawa pracy zapewniają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy m.in. pracownikom w wieku przedemerytalnym, kobietom w ciąży czy pracownikom korzystającym z urlopu wychowawczego. Specjalną ochroną zatrudnienia objęci są również członkowie związków zawodowych. Zakres ochrony przysługującej członkom związków zawodowych określa ustawa z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. W art. 3 przedmiotowej ustawy znajdują się ogólne gwarancje ochrony trwałości stosunku pracy osób wykonujących funkcje związkowe. Wynika z niego, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. Nie może to zwłaszcza warunkować nawiązania stosunku pracy czy pozostawania w zatrudnieniu.
LIKWIDACJA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data publikacji 23-06-2015
W dobie kryzysu coraz więcej pracodawców poszukuje oszczędności w walce z kosztami prowadzenia działalności, coraz częstszymi ofiarami cięć budżetowych padają Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych. Nie wzbudza żadnych wątpliwości fakt, iż pracodawca ma prawo zrezygnować przy spełnieniu pewnych warunków z tworzenia ZFŚS, co bezpośrednio wynika z art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS).  Ta sytuacja nie dotyczy jednak jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, które tworzą fundusz świadczeń socjalnych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników i mają obowiązek dokonywać odpisów wynikających z ustawy o ZFŚS i nie mogą dokonać likwidacji funduszu świadczeń socjalnych.
    
OBOWIĄZEK PRACODAWCY WYSTĄPIENIA DO ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ (MIĘDZYZAKŁADOWEJ) Z ZAPYTANIEM O OSOBACH KORZYSTAJĄCYCH Z JEJ OBRONY – IMIENNA LISTA PRACOWNIKÓW
data publikacji 02-03-2015
Przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wskazują kompetencje danej organizacji związkowej w zakresie praw pracowników w stosunku do pracodawcy. W świetle art. 7 tejże ustawy w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. Natomiast w sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy. 
UPRAWNIENIA ZAKŁADOWEJ I MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
data publikacji 02-03-2015
Przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ustanawiają regułę, które z organizacji związkowych funkcjonujących w zakładzie pracy mają uprawnienia zakładowej (międzyzakładowej organizacji związkowej), tzn. z którymi organizacjami zakładowymi (międzyzakładowymi) pracodawca ma obowiązek współdziałania w indywidualnych jak i zbiorowych interesach pracowników. Zgodnie z art. 251ust. 1 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:
  1)  pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo
  2)  funkcjonariuszami (Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników Najwyższej Izby Kontroli) pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.
 
TRYB USTALENIA REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ
data publikacji 30-10-2014
Sposób ustalenia treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wynika z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W świetle tego przepisu zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.  
ZWIĄZEK ZAWODOWY A ZASTOSOWANIE KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 28-10-2014
Czy związek zawodowy, którego jestem członkiem może zapobiec nałożeniu kary porządkowej przez pracodawcę?
 
Nie, zgodnie z art. 112 Kodeksu pracy, rola związku zawodowego ogranicza się do przedstawienia niewiążącego pracodawcę stanowiska, w przedmiocie ukarania pracownika dopiero po złożeniu sprzeciwu przez podwładnego.
       
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO DO WYKONANIA DORAŹNEJ FUNKCJI ZWIĄZKOWEJ POZA ZAKŁADEM PRACY
data publikacji 23-10-2014
Przepis art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych określa prawo do zwolnienia od pracy zawodowej pracownika na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Uprawnienie to dotyczy jedynie pracowników pełniących funkcję poza zakładem pracy, a więc w różnych strukturach związku zawodowego. 
ZAKRES SZCZEGÓLNEJ OCHRONY STOSUNKU PRACY
data publikacji 21-10-2014
Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych ma celu uniemożliwienie pracodawcy podejmowania działań mogących wpłynąć na decyzje i działania takich osób w interesie pracowników. Można także powiedzieć, iż szczególna ochrona stosunku pracy zmierza do zapewnienia rzeczywistej niezależności organizacji związkowej od strony pracodawczej.
CZAS NIEZBĘDNY NA REJESTRACJĘ ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY
data publikacji 06-10-2014
Niezwykle istotny w przypadku zawarcia porozumienia w zakresie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (dalej: ZUZP lub Układ) jest termin wejścia w życie postanowień ZUZP. Zarówno Organizacjom Związkowym jak i Pracodawcom niezwykle zależy na jak najszybszym wejściu w życie nowych ZUZP’ów. Jest to spowodowane okolicznością, iż ZUZP regulują niezwykle istotne zagadnienia funkcjonowania zakładów pracy w szczególności dotyczące wynagradzania pracowników. Z tego względu Organizacje Związkowe pragną jak najszybszego wdrożenia wynegocjowanych dla Pracowników korzyści natomiast Pracodawcy pragną wprowadzić w życie zasady  funkcjonowania zakładu w zakresie wzajemnych zobowiązań stron stosunku pracy skodyfikowane w ZUZP.
ROSZCZENIA DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO SZCZEGÓLNIE CHRONIONEGO ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM BEZ WYPOWIEDZENIA STOSUNKU PRACY
data publikacji 01-10-2014
Przepisy Kodeksu pracy w zakresie roszczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia działacza związkowego korzystającego ze szczególnej ochrony stosunku pracy w pierwszej kolejności dają możliwość domagania się przywrócenia do pracy o ile czynność pracodawcy jest niezgodna z prawem lub nieuzasadniona. 
KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWE
data publikacji 12-09-2014
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w zakładach pracy mogą być zakładane kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi nadzór prowadzą Związki zawodowe.
PRZEJĘCIE ZAKŁADU PRACY A DANE OSOBOWE PRACOWNIKÓW
data publikacji 29-05-2014
Przejęcie zakładu pracy lub części zakładu pracy dokonywane jest zgodnie z postanowieniami art. 231 k.p. oraz art. 261 ustawy o związkach zawodowych. 
DOPUSZCZALNOŚĆ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY W POSTĘPOWANIU WSZCZĘTYM NA SKUTEK ODWOŁANIA SIĘ PRACOWNIKA SZCZEGÓLNIE CHRONIONEGO OD OŚWIADCZENIA WOLI PRACODAWCY O WYPOWIEDZENIU LUB ROZWIĄZANIU STOSUNKU PRACY
data publikacji 09-04-2014
Roszczenie pracownika o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy
 
Przepisy kodeksu pracy gwarantują pracownikowi możliwość zgłoszenia w postępowaniu wywołanym odwołaniem do sądu pracy od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia roszczenia o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy.  Wysokość wynagrodzenia, jakiego może domagać się pracownik, zależy m.in. od tego, czy podlegał on szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
DŁUŻSZE ROZLICZENIA CZASU PRACY TYLKO ZA ZGODĄ ZWIĄZKOWCÓW
data publikacji 27-02-2014
Pracodawca chcąc zmienić okres rozliczeniowy z 4 na 12 miesięcy, wystąpił do organizacji związkowych z propozycją zmiany regulaminu pracy. Nie uzyskał żadnej odpowiedzi i sam wprowadził tę modyfikację. Czy jego działanie było prawidłowe?
WPROWADZENIE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY A OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU WYNAGRADZANIA
data publikacji 03-02-2014
Pracownicy często po zapoznaniu się z treścią art. 772 § 3k.p. „Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.” mają uzasadnione wątpliwości czy u ich pracodawcy może istnieć jednocześnie ZUZP oraz regulamin wynagradzania.
ODPRAWA W RAMACH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH A SPŁATA POŻYCZKI W RAMACH ZFŚS
data publikacji 20-12-2013
Pracownik został zwolniony z pracy w ramach zwolnień grupowych i dostał od pracodawcy odprawę. Ma do spłaty pożyczkę udzieloną w ramach ZFŚS. Czy reszta pozostająca do zapłaty jest spłacona z tej odprawy?
MOŻNA ZWOLNIĆ DZIAŁACZA ZA RAŻĄCE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW
data publikacji 12-12-2013
Z przewodniczącym związku zawodowego rozwiązano umowę o pracę bez zgody zarządu tej organizacji. Przyczyną było wymuszanie poświadczenia nieprawdy na kartach obecności w zamian za udzielenie ochrony przed zwolnieniem. Czy w tej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę było wadliwe?
OCHRONA FINANSÓW ZFŚS PRZED PRACODAWCĄ
data publikacji 05-12-2013
Pracodawca po dokonaniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych mimo, iż w praktyce nie traci własności środków przelanych na indywidualne konto ZFŚS (najczęściej odrębne subkonto pracodawcy), to traci prawo do swobodnego dysponowania tymi środkami. Utrata swobodnej kontroli nad tymi środkami uzasadnia prawo pracodawcy do uwzględnienia wysokości odpisu podstawowego w kosztach. 
OBOWIĄZEK UTWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH A 1 STYCZNIA
data publikacji 20-09-2013
Pracodawcy prywatni zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawyz dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zobowiązani są do utworzenia Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w razie, gdy zatrudniają na dzień 1 stycznia 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 
JAK PRZEKSZTAŁCIĆ PRACOWNICZE KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE W SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE
data publikacji 02-09-2013
Zgodnie z art. 39. Ustawy o związkach zawodowych, w  zakładach pracy mogą być tworzone kasy zapomogowo- pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy oraz emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową.
 
Szczegółowe zasady organizacji i działania kas zapomogowo- pożyczkowych  znajdują się w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. 
ZA LOKUM W FIRMIE MOŻNA POBRAĆ OPŁATĘ OD ZWIĄZKOWCÓW
data publikacji 13-08-2013
Organizacja związkowa wystąpiła o udostępnienie jej na terenie zakładu lokalu oraz sprzętu potrzebnego do wykonywania działalności związkowej. Czy pracodawca jest zobowiązany spełnić takie żądanie?
 
Mimo dosyć jasnych przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.) w tym zakresie wielu pracodawców ma wątpliwości dotyczące zasad, na jakich są obowiązani udostępniać zakładowym organizacjom związkowym swoje pomieszczenia oraz urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania ich działalności w zakładzie pracy.
TRYB USTALENIA REGULAMINU PRACY Z ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ
data publikacji 12-07-2013
Tryb ustalania regulaminu pracy, który jest źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową a także międzyzakładową (przepisy dotyczące uprawnień zakładowej organizacji związkowej wynikające z ustawy o związkach zawodowych stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej na podstawie art. 34 tej ustawy, tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 422/98) zależy od liczby organizacji działających w zakładzie pracy. Oczywiście należy mieć na uwadze jedynie te organizacje, które mają uprawnienia zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej (tj. zrzeszającej co najmniej 10 pracowników – art. 251, 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych). W przypadku funkcjonowania jednej organizacji związkowej (zakładowej lub międzyzakładowej) w zakładzie pracy, procedurę ustalenia regulaminu pracy reguluje art. 1042 Kodeksu pracy, który stanowi, iż regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 
DOKONANIE ZMIAN W ZAKŁADOWYM UKŁADZIE ZBIOROWYM PRACY
data publikacji 27-06-2013
Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (dalej ZUZP lub Układ) nie są zobowiązane do zachowania zawartego Układu w niezmiennej treści, pamiętać należy jednak, iż dokonanie zmian w ZUZP możliwe jest wyłącznie poprzez przyjęcie Protokołu Dodatkowego przez strony układu. Co dzieje się w sytuacji, gdy jedna ze stron nie zgadza się na zawarcie Protokołu Dodatkowego?
ROSZCZENIE DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO SZCZEGÓLNIE CHRONIONEGO
data publikacji 25-06-2013
W przypadku przywrócenia do pracy szczególnie chronionego działacza związkowego Kodeks pracy stanowi, iż takiej osobie przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. W przypadku przywrócenia do pracy w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o prace podstawę do żądania wynagrodzenia za taki okres stanowi art. 47 K.p. w świetle, którego gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego (art. 32 ustawy o związkach zawodowych)  wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy, a jeśli chodzi o wadliwe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia to podstawą jest art. 57 § 2 K.p., który zawiera analogiczne stwierdzenie. 
KOMISJE POJEDNAWCZE
data publikacji 10-06-2013
Kodeks pracy (k. p.) w art. 243 umożliwia pracownikowi i pracodawcy załatwianie  sporów wynikłych ze stosunku pracy w sposób polubowny. W praktyce jednak większość sporów związanych ze stosunkiem pracy, finał ma w Sądach pracy. Na tego typu formę rozwiązywania sporów ma duży wpływ brak ponoszenia w większości przypadków przez pracowników opłat sądowych. Jest to jednak spowodowane także pozornym brakiem alternatywnych rozwiązań.
ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZY PRZYZNAWANIU ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS
data publikacji 22-05-2013
Pracodawca przy przyznawaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)  współpracuje ze Związkami Zawodowymi, co wynika z art. 27 ust. 2 z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych(ustawa o zz) . Związki Zawodowe mają prawo każdorazowo uzgadniać z pracodawcą decyzję odnośnie oceny wniosków uprawnionych do otrzymania świadczeń z funduszu.
 
IMIENNE LISTY PRACOWNIKÓW A OBOWIĄZEK ICH UDOSTĘPNIANIA PRACODAWCY
data publikacji 20-05-2013
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 roku podjętą w składzie 7 sędziów zostały rozwiane wątpliwości wynikające z rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczące możliwości domagania się przez pracodawcę od związku zawodowego informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jego obrony. Zgodnie z treścią tej uchwały:
 
„Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.).”

 
PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY NA NOWEGO PRACODAWCĘ A NIEPOINFORMOWANIE ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O TYM FAKCIE
data publikacji 10-05-2013
W przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 231 K.p., gdy u pracodawcy działają Związki Zawodowe, zarówno „Stary” jak i „Nowy” pracodawca ma obowiązek współdziałać ze Związkami Zawodowymi, co zgodnie z art. 261 ustawy o związkach zawodowych przybiera następującą  formę.
SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWE
data publikacji 25-04-2013
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w zakładach pracy mogą być zakładane kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi nadzór prowadzą Związki zawodowe.
Ustawa jednak, nie określa żadnych szczegółowych zasad dotyczących sposobu zakładania ani funkcjonowania omawianych kas, odsyła natomiast do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Wskazane rozporządzenie omawia nie tylko instytucję kas zapomogowo-pożyczkowych („PKZP”), lecz także spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych („SKOK”).
 
RODZAJE SZCZEGÓLNEJ OCHRONY STOSUNKU PRACY
data publikacji 26-03-2013
Przepisy prawa pracy zapewniają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy m.in. pracownikom w wieku przedemerytalnym, kobietom w ciąży czy pracownikom korzystającym z urlopu wychowawczego. Specjalną ochroną zatrudnienia objęci są również członkowie związków zawodowych. Zakres ochrony przysługującej członkom związków zawodowych określa ustawa z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. W art. 3 przedmiotowej ustawy znajdują się ogólne gwarancje ochrony trwałości stosunku pracy osób wykonujących funkcje związkowe. Wynika z niego, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej.
JUŻ 250 WZORÓW PISM
data publikacji 20-03-2013
Już 250 wzorów pism znajduje się w Bazie Pism, która stanowi przydatny zbiór wzorów pism z zakresu indywidualnego jak również zbiorowego prawa prac, które są wykorzystywane przez związki zawodowe, rady pracowników ale także przez pracowików indywidualnych. Wzory szczególnie są przydatne w nagłych sytuacjach, gdy nie pracownik lub związkowiec nie ma możliwości skorzystania z pomocy prawnika. Nagłe przypadki to nie jedyna potrzeba korzystania z pism prawnych.
 
 
OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY
data publikacji 07-03-2013
W celu skutecznego powołania Związku Zawodowego nie  wystarczy spełnienie warunków ilościowych, to znaczy zebranie  grupy 10 uprawnionych osób do tworzenia Związku Zawodowego (pracowników) którzy podejmą uchwałę o utworzeniu nowego związku zawodowego. Niewystarczające jest także wybranie spośród członków założycieli komitetu założycielskiego, który przygotuje Statut Związku.
SKUTKI OBJĘCIA OCHRONĄ STOSUNKU PRACY CZŁONKA ZARZĄDU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W OKRESIE WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
data publikacji 05-03-2013
Pracownik w okresie dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę, którego nie kwestionował, został wybrany do zarządu organizacji związkowej i objęty szczególną ochroną stosunku pracy. Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę?
KREATOR PISM - PISMA PRAWNE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
data publikacji 26-02-2013
Przygotowanie profesjonalnego pisma z zakresu prawa pracy bez wychodzenia z domu? To możliwe dzięki kreatorowi pism online – praktycznemu i innowacyjnemu narzędziu, które pozwala na stworzenie odpowiedniego dokumentu bez konieczności konsultacji z prawnikiem.
 
W relacjach z pracodawcą często pojawiają się sytuacje wymagające szybkiego przygotowania dokumentu z zakresu prawa pracy. Szczególnie istotne jest to w przypadku nagłych zdarzeń prawnych, jak np. wypowiedzenie umowy o pracę. Stworzenie odpowiedniego pisma zazwyczaj związane jest jednak z wysokimi kosztami oraz z koniecznością wizyty u prawnika. W takich sytuacjach, pomocnym rozwiązaniem jest kreator pism online. To innowacyjne narzędzie umożliwia szybkie stworzenie w pełni profesjonalnych dokumentów, przydatnych zarówno w sporach zbiorowych z pracodawcą, jak i w sytuacjachindywidualnych. Z kreatora mogą korzystać związki zawodowe, rady pracowników, a także wszystkie osoby, które chcą szybko i tanio przygotować określone pismo.
ZWIĄZKOWY PRAWNIK JUŻ NIE JEST SAM
data publikacji 31-01-2013
Pracownik w firmie nie jest pozostawiony sam sobie, są liczne organizacje do których może zwrócić się o pomoc. Związki zawodowe, rady pracowników oraz inne organizacje społeczne to organy, których zadaniem jest ochrona praw pracowników, pomoc przy uzyskaniu informacji od pracodawcy czy w konsultacjach z pracodawcą.  Z kolei związki zawodowe czy rady pracowników szukają pomocy w zakresie prawa pracy u swoich prawników, którzy pomagają m.in. przy pisaniu pozwów, odwołań od kar czy chronią pracowników przed zwolnieniami. A gdzie mogą szukać pomocy prawnicy związkowi?
 
Mnogość orzecznictw w sprawach prawa pracy, różne interpretacje przepisów oraz często ich niedoprecyzowanie znacznie utrudniają pracę prawnika związkowego, który często jest ostatnią deską ratunku dla pracowników zrzeszonych w związku zawodowym. Wiele przepisów prawa pracy, w szczególności z zakresu działania związku zawodowego może budzić wątpliwości także u prawnika, który działa w związku zawodowym. 
 
 
UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ
data publikacji 21-01-2013
Zgodnie z art. 33 ust.  1 ustawy o związkach zawodowych pracodawca, na warunkach określonych w umowie, jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Z przepisu tego wynika, iż pracodawca ma obowiązek zapewnić organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne, które są niezbędne do wykonywania funkcji związku zawodowego w zakładzie pracy. Wykonanie tego obowiązku powinno nastąpić w umowie. Z uwagi na to, iż przepis nie precyzuje formy umowy, należy przyjąć,że będzie to umowa cywilnoprawna nazwana (np. najmu lub użyczenia lokalu oraz innych urządzeń).
NOWE WZORY PISM W DZIALE ZWIĄZKI ZAWODOWE
data publikacji 16-01-2013

Zamieszczane dzisiaj wzory pism zostały specjalnie przygotowane dla związków zawodowych i będą przydatne w ich codziennej pracy i działalności. Wśród zamieszczonych wzorów są :

WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O USTANIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY, przydatny podczas sytuacji, w której przestaje istnieć przyczyna dla której pracownikowi zostało udzielone zwolnienie z pracy.  Zawarta jest  informacja o sposobie wypełnienia i złożenia pisma do pracodawcy.

W JAKICH SYTUACJACH PRACOWNICY MOGĄ LICZYĆ NA WYPŁATĘ Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
data publikacji 13-12-2012
W dobie kryzysu istnieje coraz większe niebezpieczeństwo, iż pracodawca nie będzie miał środków na wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Ustawodawca jednak wyszedł naprzeciw potrzebom społecznym i ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej ustawa) wprowadził Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zabezpieczający pracowników przed sytuacją, w której mimo świadczenia pracy nie otrzymają wynagrodzenia z powodu niewypłacalności pracodawcy.
FINANSOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data publikacji 11-12-2012
Przede wszystkim należy wskazać, iż Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  (ZFŚS) tworzy się głównie z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego pracodawca odprowadza na wyodrębnione konto ZFŚS w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, na jednego pracownika.
LIKWIDACJA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data publikacji 07-12-2012
W dobie kryzysu coraz więcej pracodawców poszukuje oszczędności w walce z kosztami prowadzenia działalności, coraz częstszymi ofiarami cięć budżetowych padają Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych. Nie wzbudza żadnych wątpliwości fakt, iż pracodawca ma prawo zrezygnować przy spełnieniu pewnych warunków z tworzenia ZFŚS, co bezpośrednio wynika z art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS).  Ta sytuacja nie dotyczy jednak jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, które tworzą fundusz świadczeń socjalnych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników i mają obowiązek dokonywać odpisów wynikających z ustawy o ZFŚS i nie mogą dokonać likwidacji funduszu świadczeń socjalnych.
WYNAGRODZENIE SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
data publikacji 26-11-2012
Wydawać by się mogło, iż z samej nazwy instytucji społecznego inspektora pracy wynika fakt, iż funkcja ta powinna być pełniona nieodpłatnie. Jednakże praktyka, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy pokazują, iż wcale tak nie jest. A pełnienie tej funkcji może być całkiem intratnym zajęciem.
 
Przypomnijmy, iż kwestie powoływania oraz funkcjonowania społecznej inspekcji pracy regulują postanowienia ustawy z dnia  24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy.......
KONIEC IMIENNYCH LIST PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OBRONY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO LUB BĘDĄCYCH JEGO CZŁONKIEM ?
data publikacji 22-11-2012
 
(...)
W dniu 21 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów rozwiał ostatecznie wątpliwości wynikające z rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczące możliwości domagania się przez pracodawcę od związku zawodowego informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jego obrony. Zgodnie z treścią wskazanej uchwały: „Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.; art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY U PRACODAWCY, U KTÓREGO NIE DZIAŁAJĄ ZWIĄZKI ZAWODOWE
data publikacji 04-10-2012
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, społeczna inspekcja pracy może powstać wyłącznie u pracodawcy, u którego działa organizacja związkowa. Przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy nie przewidują bowiem innego trybu powoływania społecznej inspekcji pracy niż przez wybór dokonany przez pracowników, ale tylko spośród członków związku zawodowego. Należy bowiem wskazać, iż zgodnie z dyspozycją art.  5 ust. 1 i 2 powołanej ustawy społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu, chyba że zakładowe organizacje związkowe postanowią, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu nie będący członkiem związku zawodowego.  Ponadto mimo, ze dyspozycja art. 6 ust. 1 stanowi, iż społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy, to zgodnie z ust. 6 tego przepisu wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów.
 
ROSZCZENIA DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO SZCZEGÓLNIE CHRONIONEGO ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM STOSUNKU PRACY
data publikacji 12-09-2012
Przepisy Kodeksu pracy w zakresie roszczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy w drodze wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia działacza związkowego objętego szczególną ochroną stosunku pracy w przypadku niezgodności z prawem lub brakiem uzasadnienia takiej czynności mają na celu zapewnienie w pierwszej kolejności powrót takiego pracownika do pracy. W świetle art. 45 Kodeksu pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 K.p.). Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 2 K.p.).
ODMOWA PRZEDSTAWIENIA IMIENNEJ LISTY PRACOWNIKÓW NIE ZAWSZE ZWALNIA PRACODAWCĘ OD OBOWIĄZKU KONSULTACJI W TRYBIE ART. 38 KODEKSU PRACY
data publikacji 10-09-2012
Domaganie się przez pracodawcę imiennej listy członków związku zawodowego oraz osób korzystających z jego obrony, bez istnienia i wskazania zamiaru pracodawcy dokonania określonych czynności z zakresu prawa pracy objętych obowiązkiem współdziałania z organizacją związkową, jest nieskuteczne i nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy (w tym obowiązku dokonania konsultacji w trybie art. 38 Kodeksu pracy)
KONSULTACJA REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA, NAGRÓD I PREMIOWANIA Z ZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ
data publikacji 28-08-2012
Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek uzyskania zgody organizacji zakładowej (międzyzakładowej) na wprowadzenie lub zmianę regulaminu wynagradzania lub nagród i premiowania?
 
Odpowiedź: Tak pracodawca ma obowiązek uzgodnić treść regulaminu wynagradzania, nagród i premiowania z organizacją zakładową. W przypadku kilku organizacji jedynie przedstawione wspólne negatywne stanowisko wyrażone w terminie 30 dni od wystąpienia pracodawcy, co do postanowień tych regulaminów uniemożliwia pracodawcy ich wprowadzenie.
CZY ZWIĄZEK ZAWODOWY MA OBOWIĄZEK WYKAZANIA PRZED PRACODAWCĄ PODSTAWY OBJĘCIA OCHRONĄ SZCZEGÓLNĄ SWOICH CZŁONKÓW?
data publikacji 27-08-2012
Artykuł 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o związkach zawodowych ustanawia szczególną ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy dla dwóch kategorii działaczy - imiennie wskazani w uchwale zarządu jego członkowie oraz inni pracownicy będący członkami danego związku zawodowego, upoważnieni do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Członkowstwo w zarządzie organizacji związkowej zazwyczaj nie budzi wątpliwości w zakresie objęcia szczególną ochroną. Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do drugiej grupy chronionych działaczy związkowych.    
PRZEJŚCIE CZĘŚCI ZAKŁADU PRACY NA NOWEGO PRACODAWCĘ A SZCZEGÓLNA OCHRONA TRWAŁOŚCI STOSUNKU PRACY DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO
data publikacji 23-08-2012
Instytucja uregulowana w dyspozycji art. 231 kodeksu pracy tzw. przejście części lub całości zakładu pracy na nowego pracodawcę może obejmować każdego pracownika, tak członka związku zawodowego, jak też szczególnie chronionego – znajdującego się na liście chronionych w danym zakładzie pracy. Należy bowiem wskazać, iż w takiej sytuacji – jeśli rzeczywiście dany pracownik (a właściwie jego stanowisko, dział, struktura organizacyjna w której się znajduje) przechodzą do nowego pracodawcy to co do zasady nie ulegają zmianie jego warunki pracy i płacy (wręcz przeciwnie, przepisy zakazują takiej zmiany), tak więc, brak jest po stronie pracodawcy konieczności czy to indywidualnej konsultacji związkowej czy nawet uzyskania zgody związku zawodowego.
 
 
GŁOSOWANIE PRZY UŻYCIU WIADOMOŚCI E-MAIL W WYBORACH DO EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ
data publikacji 20-07-2012
Europejska Rada Zakładowa stanowi pracowniczy organ przedstawicielski, dzięki któremu pracownicy mają możliwość uczestniczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Powoływana jest w podmiotach gospodarczych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej, które zatrudniają minimum 1000 pracowników, przy czym co najmniej po 150 w minimum dwóch państwach członkowskich.
WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE DLA PRZEWODNICZĄCEGO ZAKŁADOWEJ (MIĘDZYZAKŁADOWEJ) ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
data publikacji 18-06-2012
Obowiązujące przepisy zakazują pracodawcy złożenia pracownikowi wskazanemu przez zakładową (międzyzakładową) organizację związkową jako podlegającemu szczególnej ochronie stosunku pracy oświadczenia o definitywnym wypowiedzeniu umowy o pracę. Powyższe możliwe jest jedynie za zgodą wyrażoną przez kompetentną władzę związkową. Zakaz dotyczy tak rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, jak też rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy czy też bez winy pracownika. Natomiast przepisy nie zakazują rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron, jak też rozwiązania umowy, czy za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia, jeśli powyższe rozwiązanie dokonywane jest przez szczególnie chronionego pracownika.
REPREZENTACJA NIEZRZESZONEGO PRACOWNIKA PRZEZ ZWIĄZEK
data publikacji 14-06-2012
Obowiązujące przepisy dają możliwość uzyskania swoistej ochrony związkowej przed ewentualnym wypowiedzeniem umowy o pracę dokonanym przez pracodawcę nawet w przypadku pracowników niezrzeszonych w związkach zawodowych.
 
Jednakże dla uzyskania takiej ochrony niezbędne jest w praktyce spełnienie kilku przesłanek.
 
 
REPREZENTATYWNOŚĆ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NA SZCZEBLU PONADZAKŁADOWYM
data publikacji 14-06-2012
Kodeks pracy zawiera postanowienia określające instytucję reprezentatywności organizacji związkowej w zakresie ustalania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
 
Regulacje te mają na celu ustalenie, które z wielu organizacji związkowych mają prawo reprezentowania ogół pracowników w zakresie ich zbiorowych interesów w stosunkach z pracodawcami na szczeblu ponadzakładowym.
 

 
REPREZENTATYWNOŚĆ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NA SZCZEBLU ZAKŁADOWYM
data publikacji 14-06-2012
Reprezentatywność organizacji związkowej na szczeblu zakładowym jest określona w art. 24125a Kodeksu pracy.
 
Jej określenie jest istotne z kilku przyczyn. Po pierwsze takie organizacje na mocy art. 24125 § 5 Kodeksu pracy mogą zawrzeć układ zbiorowy pracy z pominięciem innych organizacji biorących udział w rokowaniach o ile wszystkie związki reprezentatywne dojdą do porozumienia co do treści układu.
 
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO DO WYKONANIA DORAŹNEJ FUNKCJI ZWIĄZKOWEJ W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI JEJ DOKONANIA W WOLNYM CZASIE
data publikacji 03-06-2012
Przepis art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych określa prawo pracownika do zwolnienia od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej w zakładzie pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Przepis ten nie wskazuje o jaką funkcję związkową chodzi, co oznacza iż chodzi o każdą pełnioną funkcję w zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej a nie tylko funkcję członka zarządu. Przykładowo należy wskazać, iż może to być funkcja wynikająca ze statutu związku zawodowego ale także z innej uchwały określonej struktury związku lub postanowienia. Funkcja ta może mieć charakter stały lub tymczasowy, doradczy lub inny. Pojęcie „doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej” oznacza że chodzi o czynności jednorazowe lub incydentalne.
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY CZŁONKA ZARZĄDU ZAKŁADOWEJ (MIĘDZYZAKŁADOWEJ) ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W ZWIĄZKU Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ W ZAKŁADZIE PRACY NA OKRES KADENCJI
data publikacji 03-06-2012
Przepis art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych przewiduje możliwość zwolnienia działacza związkowego - pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Prawo to przysługuje jedynie pracownikowi wybranemu do zarządu zakładowej organizacji związkowej (tak też wyrokSądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 654/99) lub do zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej (na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, który stanowi, iż  przepisy art. 31 stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę). Ponadto uprawnienie powyższe przysługuje jedynie tym organizacjom, które posiadają uprawnienia  organizacji zakładowej (międzyzakładowej) w rozumieniu art. 251 ustawy o związkach zawodowych tj. zrzeszającej co najmniej 10 pracowników. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej przysługuje:
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO DO WYKONANIA DORAŹNEJ FUNKCJI ZWIĄZKOWEJ POZA ZAKŁADEM PRACY
data publikacji 03-06-2012
Przepis art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych określa prawo do zwolnienia od pracy zawodowej pracownika na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Uprawnienie to dotyczy jedynie pracowników pełniących funkcję poza zakładem pracy, a więc w różnych strukturach związku zawodowego. Z uwagi na to, iż wzmiankowany przepis nie dookreśla funkcji związkowej, należy przyjąć, iż chodzi o każdą funkcję w każdej możliwej strukturze ponadzakładowej organizacji związku. Ponadto w przeciwieństwie do możliwości udzielenia urlopu bezpłatnego dla działacza związkowego z tytuły pełnienia funkcji z wyboru, z którym wiąże się nawiązanie stosunku pracy w strukturach związkowych, może to być każda dowolna funkcja wynikająca z istnienia związku zawodowego. Pełnienie takiej funkcji  może wynikać ze statutu związku zawodowego albo
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO WYKONUJĄCEGO FUNKCJE POZA ZAKŁADEM PRACY
data publikacji 03-06-2012
Przepis art. 25 ustawy o związkach zawodowych przewiduje zwolnienie od pracy zawodowej w związku z pełnieniem funkcji związkowej poza zakładem pracy.
 
W świetle tego unormowania  pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika (art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych), przysługuje - na wniosek organizacji związkowej - prawo do urlopu bezpłatnego. 
OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI BĘDĄCEMU CZŁONKIEM ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ (KORZYSTAJĄCEMU Z OBRONY ZWIĄZKU)
data publikacji 03-06-2012
Kodeks pracy określa obowiązek wystąpienie pracodawcy do organizacji związkowej celem umożliwienia przedstawienia stanowiska w związku udzieleniem pracownikowi kary porządkowej na podstawie art. 112 § 1 K.p. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne
OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZAMIAREM ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA PRACOWNIKOWI BĘDĄCEMU CZŁONKIEM ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ (KORZYSTAJĄCEMU Z OBRONY ZWIĄZKU) NIEOBJĘTEGO SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
data publikacji 03-06-2012
Przepisy Kodeksu pracy zawierają postanowienia nakładające na pracodawcę określone obowiązki wobec członków istniejącej organizacji związkowej. Zgodnie z  art. 232K.p. jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika nie zrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Istotnym jest to, iż w sytuacji pracownika – członka związku zawodowego jego reprezentacja przez związek powstaje z mocy prawa. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z pracownikiem niezrzeszonym to związek zawodowy na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych może wyrazić zgodę na obronę takiej osoby w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy. 
OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZAMIAREM WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ PRACOWNIKOWI BĘDĄCEMU CZŁONKIEM ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ (KORZYSTAJĄCEMU Z OBRONY ZWIĄZKU) NIEOBJĘTEGO SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ STOSUNKU PRACY
data publikacji 03-06-2012
Kodeks pracy przewiduje dodatkowe obowiązki jakie ma pracodawca podejmujący określone czynności z zakresu prawa pracy wobec osób będących członkami związku zawodowego lub korzystających za zgodą związku z jego obrony w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy. W świetle przepisu art. 232K.p. jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika nie zrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. W przypadku pracownika – członka związku zawodowego jego reprezentacja przez związek powstaje z mocy prawa. Natomiast w przypadku osób niezrzeszonych to związek zawodowy podejmuje suwerenną decyzję czy objąć konkretnego pracownika taką obroną (art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych). 
UDZIELENIE SZCZEGÓLNEJ OCHRONY STOSUNKU PRACY DZIAŁACZOWI ZWIĄZKOWEMU
data publikacji 03-06-2012
W świetle art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
  1)  wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2)  zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1)
- z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12