Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza wiedzy
PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NIEKONKURENCYJNEJ
data publikacji 31-01-2017
Pytanie: Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który prowadzi własną działalność niepokrywającą się z jego działalnością ?
 
Odpowiedź: Nie, chyba że działanie pracownika godzi w dobro zakładu pracy lub jest to niezgodne z przepisem szczególnym.
KONSEKWENCJE ODMOWY PODPISANIA UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI
data publikacji 09-01-2017
Umowny zakaz konkurencji, zarówno ten w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu, ma na celu uchronić pracodawcę przed skutkami podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej. Działalność ta może przybrać rozmaite formy – inna, konkurencyjna spółka może zatrudnić takiego pracownika lub rozpocząć z nim współpracę na innych (cywilnoprawnych) zasadach, lub też sam pracownik może – posiadając już odpowiednią wiedzę i/lub narzędzia – poprowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą. Zatem jeżeli pracodawcy zależy na tym, by jego interes był zabezpieczony w taki sposób bo np. posiada know-how wyrobu nowoczesnej stali, wówczas powinien pomyśleć o zawarciu z pracownikiem odpowiedniej umowy, bowiem gentlemen’s agreement (tzw. porozumienie dżentelmeńskie) może w niektórych przypadkach okazać się rozwiązaniem niewystarczającym.
 
Co jednak w przypadku, gdy pracownik odmówi podpisania umowy, czy pracodawca jest uprawniony do rozwiązania z nim stosunku pracy? 
MOŻLIWOŚĆ JEDNOSTRONNEGO ROZWIĄZANIA PRZEZ PRACODAWCĘ UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY
data publikacji 08-09-2015
Dosyć częstym błędem pracodawców popełnianym przy zawieraniu umów o zakazie konkurencji po ustani stosunku pracy jest wprowadzanie nieskutecznych postanowień mających na celu zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Tego rodzaju zapisy nie są wiążące dla pracownika.
OKRES TRWANIA UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY
data publikacji 08-06-2015
Obowiązujące przepisy kodeksu pracy nie regulują okresu na jaki może być między pracownikiem a pracodawcą zawarta umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Co do zasady to wola stron decyduje o tym przez jaki okres pracownik będzie związany przedmiotowym zakazem konkurencji. Mimo powyższego warto jednakże wskazać, iż nie każde rozwiązanie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Jak wskazuje praktyka, najczęściej ustalanym umownie okresem zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest między 3 a 24 miesiące.
 
ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY A WARUNEK ZAWIESZAJĄCY WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA
data publikacji 22-12-2014
Zgodnie z art. 1012 k.p. pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji obowiązującą strony po zakończeniu stosunku pracy. Zawarcie takiej umowy zapewnia pracodawcy, że przez okres trwania zakazu konkurencji pracownik nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej względem dotychczasowego pracodawcy. Szczegółowy zakres zakazu konkurencji strony określają w umowie. W związku z czym okoliczność doprecyzowania czy pracownik nie będzie nawiązywał stosunku pracy z podmiotami konkurencyjnymi czy też innych stosunków cywilnych z tymi podmiotami, bądź też samodzielnie będzie prowadził działalność konkurencyjną pozostaje do doprecyzowania w zależności od woli stron. 
SKUTKI NARUSZENIA UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY CZ.2
data publikacji 20-12-2013
Sytuacja pracownika przy naruszeniu umowy o zakazie konkurencji przez byłego pracodawcę
 
Naruszenie umowy o zakazie konkurencji przez byłego pracodawcę może polegać na niewywiązywaniu się z obowiązku wypłacania pracownikowi odszkodowania, które jest elementem koniecznym umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i którego minimalną wysokość określa art. 1012 § 3 kodeksu pracy.
 
 
OD JAKICH DZIAŁAŃ MUSI SIĘ POWSTRZYMYWAĆ BYŁY PRACOWNIK PRZY ZAKAZIE KONKURENCJI CZ.2
data publikacji 20-12-2013

Zakaz tylko do działalności konkurencyjnej

Jak wynika z dosłownego brzmienia przepisu art. 1011 § 1 K.p. zakaz konkurencji w praktyce oznacza, że „pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność”.

 

ZAKAZ KONKURENCJI CZY BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJE PRACOWNIKA
data publikacji 16-07-2013
Pytanie:  Czy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu konkurencji jeśli nie ma żadnej umowy z pracodawcą?
 
Odpowiedź: Nie, pracownik w takim wypadku nie jest zobowiązany do przestrzegania zakazu konkurencji, ale nadal jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych obowiązków pracowniczych określonych w art. 100 § 2 ust. 4 K.p., których złamanie może spowodować wyciągnięcie wobec pracownika konsekwencji zbliżonych do złamania zakazu konkurencji 
 
Dyspozycja art. 1011 § 1 Kodeksu pracy wyraźnie określa, iż pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy lub świadczyć pracy w ramach stosunku pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność w zakresie określonym w odrębnej umowie.Jeżeli więc nie doszło do zawarcia takiej umowy, lub nie ustalono odpowiednich postanowień w umowie o pracę, wówczas pracownika zakaz konkurencji nie obowiązuje, i tym samym nie ma żadnych podstaw prawnych, aby zobowiązać pracownika do powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej. Powyższe oznacza także, iż pracownik nie jest zobowiązany do przestrzegania powyższego zakazu, jeśli pracodawca poinformował go o zakazie konkurencji w formie ustnej. 
SKUTKI NARUSZENIA UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY CZ.!
data publikacji 21-03-2013
Strony stosunku pracy – pracodawca i pracownik – mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji. Obok zakazu, który obowiązywać ma wyłącznie w czasie trwania stosunku pracy i który może dotyczyć każdego pracownika, możliwe jest również zawarcie umowy zabraniającej pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej również po ustaniu tego stosunku. Tego rodzaju umowa może jednak zostać zawarta wyłączenie z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W zamian za powstrzymanie się od wykonywania czynności konkurencyjnych w określonym czasie, byłemu pracownikowi przysługiwać ma odszkodowanie, w minimalnej wysokości określonej przez kodeks pracy.
OD JAKICH DZIAŁAŃ MUSI SIĘ POWSTRZYMYWAĆ BYŁY PRACOWNIK PRZY ZAKAZIE KONKURENCJI CZ.1
data publikacji 08-01-2013

Pytanie: Czy na mocy zakazu konkurencji pracodawca może zabronić pracownikowi jakiejkolwiek dodatkowej działalności?


Odpowiedź: Nie. Zakaz konkurencji może odnosić się jedynie do działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Pracodawca nie może zabronić pracownikowi jakiejkolwiek dodatkowej działalności zarobkowej zarówno po ustaniu stosunku pracy, jak też i w jego trakcie.
Istota zakazu konkurencji
 

TERMIN POCZĄTKOWY OBOWIĄZYWANIA UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY W SYTUACJI NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE KOLEJNO UMÓW O PRACĘ.
data publikacji 11-10-2012
Zgodnie z art. 1012 § 1Kodeksu pracy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji mogą zawrzeć umowę na mocy, której pracownik zobowiąże się do powstrzymywania się od działalności po ustaniu stosunku pracy.

W praktyce tego rodzaju umowy o zakazie konkurencji bardzo często są podpisywane już w momencie zawarcia pierwszej umowy o pracę, którą najczęściej jest umowa czasowa: na okres próbny lub czas określony. Jeżeli po tym okresie strony nadal przejawią chęć współpracy zawierają kolejne umowy terminowe a w rezultacie umowę na czas nieokreślony. W związku z powyższym pojawia się pytanie jak w takiej sytuacji rozumieć „ustanie stosunku pracy” od którego uzależniony jest faktyczny początek obowiązywania zakazu konkurencji i wynikający z niego obowiązek wypłaty wynagrodzenia.
ZWOLNIENIE PRACODAWCY Z OBOWIĄZKU WYPŁATY ODSZKODOWANIA
data publikacji 11-06-2012
Niezbędnym elementem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest przysługujące byłemu pracownikowi odszkodowanie z tytułu powstrzymywania się przez niego od działalności konkurencyjnej.  Przepisy kodeksu pracy określają minimalną wysokość takiego odszkodowania, wskazując iż powinno ono wynosić co najmniej 25% wynagrodzenia pracownika. Warto pamiętać, iż orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdza, iż w razie braku zawarcia w treści umowy zapisu o odszkodowaniu z mocy prawa w to miejsce wchodzą przepisy gwarantujące pracownikowi odszkodowanie w wyżej wskazanej wysokości. Tak więc samo zawarcie przez pracodawcę umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy implikuje po stronie pracodawcy obowiązek wypłaty odszkodowania bez względu na treść zapisów umowy.
ZWOLNIENIE PRACOWNIKA Z POWODU DZIAŁALNOŚCI NIEKONKURENCYJNEJ, KTÓRY PODPISAŁ UMOWĘ O ZAKAZIE KONKURENCJI
data publikacji 03-06-2012
Pytanie:  Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który prowadzi własną działalność niepokrywającą się z jego działalnością ?
 
 
W świetle art. 1011 § 1 Kodeksu pracy wynika, iż umowa o zakazie konkurencji może dotyczyć tylko działalności konkurencyjnej względem pracodawcy, a nie każdej działalności. Rozważmy zatem dwie sytuacje: pierwsza, gdy pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji i zamierza podjąć dodatkowe zatrudnienie
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12