Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza wiedzy
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY. CO ROBIĆ GDY PRACODAWCA NIE WYPŁACA WYNAGRODZENIA?
data publikacji 06-06-2017
Kodeks pracy nie przewiduje specjalnego, swoistego dla stosunku pracy trybu dochodzenia roszczeń pracowniczych. Do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy stosuje się więc ogólne reguły sądowego rozstrzygania sporów cywilnych, z uwzględnieniem specyfiki sporów pracowniczych - należy pamiętać, iż  postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stanowi postępowanie odrębne w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), które charakteryzuje się znacznym stopniem odformalizowania (art. 459 - 47715 K.p.c).
ZMIANY W PRAWIE PRACY
data publikacji 04-01-2017
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255). Ustawa ta wprowadziła poza innymi zmianami dotyczącymi działalności przedsiębiorców także zmiany dotyczące zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. 
 
UMOWA ZLECENIA – OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU MINIMALNA STAWKA GODZINOWA W WYSOKOŚCI 13 ZŁ BRUTTO
data publikacji 30-12-2016
Od dnia 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z poźn. zm., dalej „Ustawa”) wprowadzając minimalną stawę godzinową dla pracujących w ramach umowy zlecenia.
POZBAWIENIE PREMII Z POWODU KARY PORZĄDKOWEJ
data publikacji 02-12-2016
W dniu 30 listopada 2016 r., pracownik spóźnił się na szkolenie, które miał samodzielnie prowadzić. Z tego tytułu otrzymał on od pracodawcy karę nagany, co jednakże nastąpiło dopiero w dniu 2 grudnia 2016 r. Zgodnie z postanowieniami regulaminu premiowania obowiązującego w firmie pracownik nie nabywa prawa do premii, jeżeli w okresie premiowym (zdefiniowanym jako miesiąc kalendarzowy) otrzyma karę nagany. Czy przy decyzji o nieprzyzwaniu premii pracodawca powinien brać pod uwagę datę naruszenia przez pracownika obowiązku pracowniczego, czy też datę nałożenia kary porządkowej?
 
OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA OKULARÓW KOREKCYJNYCH
data publikacji 21-11-2016
Coraz częściej, w związku z powszechnością używania na co dzień komputerów, skarżymy się na pogorszenie ostrości wzroku, pogłębienie wad i zwiększenie wrażliwości oczu. Najczęściej wskazywaną przyczyną pogorszenia wzroku jest konieczność używania komputera w pracy, co nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych. Czy jednak wszyscy pracownicy mają prawo do otrzymania refundacji za okulary korekcyjne?
WYPŁACENIE NIENALEŻNEGO WYNAGRODZENIA
data publikacji 03-11-2016
W trakcie działalności pracodawcy może się zdarzyć, że niesłusznie bądź w zawyżonej kwocie wypłaci wynagrodzenie pracownikowi. Takie przypadki najczęściej spowodowane są błędem ludzkim, na które pracownik nie ma żadnego wpływu. Z tego powodu należy się zastanowić jak rozwiązać sytuację, w której pracownik otrzymał od pracodawcy nienależne wynagrodzenie. Pierwszym skojarzeniem nasuwającym się w takiej sytuacji wydaje się być zobowiązanie pracownika do zwrotu nienależnego świadczenia, jednak czy to jest właściwe podejście?
 
ZWOLNIENIE Z PRACY NA ROZPRAWĘ W SĄDZIE ZAINICJOWANĄ PRZEZ PRACOWNIKA
data publikacji 24-10-2016
Do wiedzy ogólnej każdego pracownika oraz pracodawcy należy świadomość posiadania przez pracownika prawa do uzyskania zwolnienia od pracy w dniu, na który otrzymał z sądu wezwanie do stawiennictwa się w sądzie w charakterze świadka. Jest to uzasadnione obowiązkiem stawienia się w sądzie każdego kogo sąd wezwie w charakterze świadka, nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka zagrożone jest różnymi sankcjami w zależności od tego w jakim postępowaniu ma wziąć udział. Ponadto takie uprawnienie wynika wyraźnie z § 3 pkt 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA OKULARÓW KOREKCYJNYCH
data publikacji 19-10-2016
Coraz częściej, w związku z powszechnością używania na co dzień komputerów, skarżymy się na pogorszenie ostrości wzroku, pogłębienie wad i zwiększenie wrażliwości oczu. Najczęściej wskazywaną przyczyną pogorszenia wzroku jest konieczność używania komputera w pracy, co nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych. Czy jednak wszyscy pracownicy mają prawo do otrzymania refundacji za okulary korekcyjne?
TELEPRACA
data publikacji 18-10-2016
Praca zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy (k.p.) powinna być wykonywana w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Oznacza to, iż pracownik może wykonywać stale pracę także poza zakładem pracy.Pracownicy którzy wykonują pracę regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczą tak zwaną telepracę.Pamiętać należy jednak, iż  do uznania wykonywanej pracy za telepracę konieczne jest spełnienie obydwu przesłanek. Oznacza to, iż praca świadczona regularnie poza zakładem pracy lecz bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej nie może zostać uznana za telepracę. Telepracownikiem jest pracownik wykonujący pracę w formie telepracy (na wcześniej wskazanych warunkach) i przekazujący pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
DYŻUR PRACOWNICZY W PODSTAWOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY
data publikacji 21-09-2016
Pracodawca polecił mi, abym była  „pod telefonem”  w domu w gotowości do ewentualnego świadczenia pracy jeden weekend w miesiącu, tj. w sobotę od godz. 8:00 do niedzieli do godziny 20:00. Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony w podstawowym systemie czasu pracy, tj. od poniedziałku do piątku, po 8h dziennie, od godz. 9:00 do 17:00. Czy działanie pracodawcy jest zgodne z kodeksem pracy?
DYŻUR PRACOWNICZY – CO TO JEST
data publikacji 20-09-2016
Kodeks pracy w art. 1515 reguluje, iż pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, tj. dyżur. Oznacza powyższe, iż dyżur to polecenie pracodawcy polegające na byciu w gotowości do świadczenia pracy gdy zajdzie taka potrzeba poza normalnymi godzinami pracy.
WYNAGRODZENIE SŁUŻBY BHP
data publikacji 23-08-2016
Pracownicy służby BHP są dość specyficznymi pracownikami, gdyż zakres ich obowiązków praktycznie ustalony został przez prawodawcę w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: Rozporządzenie), który to w sposób zamknięty określa zadania, jakie są nałożone na pracowników służby BHP. Pracodawca natomiast uprawniony jest jedynie do organizacyjnego kreowania ustalonych zadań np. poprzez organizacyjne wskazanie w jaki sposób praktycznie pracownik służby BHP ma spełnić obowiązek polegający na „bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń” Pracodawca może np. zastrzec rodzaj i formę raportu jakiego oczekuje od pracownika.
ZASADY USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA CZAS URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data publikacji 20-07-2016
Kodeks pracy nie przewiduje takiego składnika wynagrodzenia jak dodatek urlopowy. W przepisach  mowa jest natomiast o wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego (wynagrodzeniu urlopowym).  Zgodnie z dyspozycją art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. 
CZY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY PRZYSŁUGUJE OD PRACODAWCY REFUNDACJA OKULARÓW KOREKCYJNYCH
data publikacji 20-05-2016
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zgodnie z art. 237(6)§ 1 i 3 k.p. obowiązek dostarczeniapracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Dopełnieniem powyższego jest  m.in. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 rokuw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Namocy dyspozycji § 2 pkt 4 i § 8 ust. 2powyższego rozporządzenia pracodawcajest obowiązany zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza medycyny pracy wydanymi podczas badań profilaktycznych  (wstępnych, okresowych, kontrolnych). 
NIEODPŁATNE KORZYSTANIE PRZEZ PRACOWNIKA Z SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH – PRZYCHÓD PRACOWNIKA
data publikacji 09-03-2016
Zgodnie z definicją z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych
NAGRODA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA PRACY
data publikacji 01-07-2015
Kodeks pracy w art. 105 stanowi, że pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. Należy wskazać, iż zwykłe sumienne świadczenie przez pracownika pracy nie stanowi podstawy do udzielenia mu nagrody, gdyż takie działanie jest podstawowym obowiązkiem pracownika.
OKREŚLENIE MIEJSCA ŚWIADCZENIA PRACY A DIETA Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
data publikacji 09-06-2015
Zgodnie z dyspozycją art. 29 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) w treści umowy o pracę powinno zostać określone przez strony tej umowy miejsce wykonywania przez pracownika pracy. Należy podkreślić, iż ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń dla zdefiniowania miejsca wykonywania pracy pod względem geograficznym. Przykładowo może to zostać określone jako miejscowość siedziby pracodawcy, teren powiatu, województwa czy nawet większa część obszaru kraju. 
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
data publikacji 27-04-2015
Art. 189 Kodeksu pracy (K.p.) wprowadza instytucję zasiłku opiekuńczego równocześnie jednak odsyła do ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa która reguluje szczególne zasady dotyczące tego zasiłku.
DNI WOLNE OD PRACY
data publikacji 03-02-2015
Niemal wiedzą powszechną jest znajomość postanowienia art. 1519 § 1 k.p. „Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.”  Wszyscy pracownicy orientują się także, że święta określone w przepisach o dniach wolnych stanowią tak zwane czerwone kartki w kalendarzu. Nie należy natomiast do wiedzy ogólnej znajomość rzeczywistej podstawy prawnej dni ustawowo wolnych. 
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ DO RĄK WSPÓŁMAŁŻONKA
data publikacji 07-01-2015
W jakich sytuacjach pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za pracę współmałżonkowi pracownika? Czy współmałżonek pracownika może domagać się takiej wypłaty?
PROCES UZYSKANIA ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO
data publikacji 17-12-2014
W celu zabezpieczenia finansowego pracowników w podeszłym wieku którzy nie posiadają prawa do emerytury tj. w wieku gdy znalezienie pracy jest rzeczywiście utrudnione. Ustawodawca dla takich osób przewidział możliwość uzyskania tak zwanego świadczenia przedemerytalnego które zapewnia takim osobom możliwość zabezpieczenia finansowego. Pamiętać należy, iż nie każda osoba może uzyskać świadczenie przedemerytalne. Prawo do świadczenia zostało ograniczone przez konieczność spełnienia określonych warunków. 
CZY JAZDA SŁUŻBOWYM AUTEM W CELACH PRYWATNYCH JEST LEGALNA
data publikacji 13-11-2014
Odpowiedź na powyższe pytanie będzie zależeć od tego, co strony stosunku pracy postanowią przy podpisywaniu umowy. Nie ma bowiem przeszkód by pracodawca umożliwił pracownikowi korzystanie z służbowego samochodu także w celach prywatnych poza godzinami pracy. W praktyce zasady korzystania z samochodu firmowego najczęściej ustala się w wewnętrznych regulaminach lub osobnych umowach cywilnoprawnych zawieranych z pracownikiem.
RÓŻNICA MIĘDZY PREMIĄ A NAGRODĄ
data publikacji 16-10-2014
Jednym z bardziej interesujących tematów dla wszelkiego rodzaju pracowników, w tym także organizacji pracowniczych zajmujących się ochroną praw pracowników jest problem wysokości miesięcznego wynagrodzenia. W niniejszym artykule pominę aspekt minimalnego wynagrodzenia a także indywidualnych ustaleń jakie każdy pracownik zawiera z pracodawcą, chciałbym się przede wszystkim skupić na premiach i nagrodach przyznawanych przez pracodawcę.
DZIEŃ WOLNY ZA PRACĘ W SOBOTĘ
data publikacji 02-10-2014
W codziennej pracy niezależnie od rodzaju branży zdarza się, że pracodawca wzywa pracowników do pracy w ich dni wolne tj. dni wolne zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownika. W praktyce najczęściej są to soboty jednak w przypadku prac zmianowych czy też równoważnych systemów czasu pracy w praktyce może być to każdy inny dzień tygodnia. Problematyka niniejszego artykułu nie odnosi się natomiast do pracy w niedzielę i święta.
JAKIE RÓŻNICOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NALEŻY UZNAĆ ZA RAŻĄCE
data publikacji 22-09-2014

Czy możliwe jest różnicowanie wynagrodzeń pracowników i różnicowanie na podstawie jakich kryteriów nie stanowi naruszenia zasad prawa pracy?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pracownicy za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości mają prawo do jednakowego wynagrodzenia. Jednakże dyferencjacja pracowników, także pod względem wynagrodzeń jest dopuszczalna i uzasadniona, gdy dokonywana jest z zastosowaniem obiektywnych kryteriów.

Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie poglądem, obiektywne kryteria zakładają porównanie kwalifikacji zawodowych, umiejętności pracownika, zaangażowania przy wykonywaniu takich samych obowiązków przez pracowników poddanych ocenie pracodawcy.

 
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI W INTRANECIE O WYSOKOŚCI I ZASADACH PRZYZNAWANIA PREMII
data publikacji 01-09-2014
Czy zamieszczenie w Intranecie treści Regulaminów premiowania dla danego stanowiska jest zgodne z prawem?
WYRAŻENIE ZGODY BLANKIETOWEJ NA POTRĄCANIE WIERZYTELNOŚCI
data publikacji 28-08-2014
Często zdarza się, że pracodawcy wymagają od pracowników wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody na potrącanie przyszłych wierzytelności zarówno określając górną granicę takiego potrącenia jak i niewprowadzając takiego zastrzeżenia. Następnie w przypadku powstania takiej wierzytelności pracodawcy wnoszą o potwierdzenie pisemne wcześniej wyrażonych zgód z podkreśleniem rzeczywiście istniejącej wierzytelności. 
SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA WOLNE OD POTRĄCEŃ KAR PORZĄDKOWYCH PIENIĘŻNYCH
data publikacji 25-08-2014
Pytanie:  Z jakich składników wynagrodzenia pracodawca nie może potrącić kary porządkowej pieniężnej?
 
Odpowiedź:  Kara pieniężna może być potrącona z każdego składnika wynagrodzenia za pracę.
OCHRONA PRACOWNIKÓW ZALICZANYCH DO ZNACZNEGO LUB UMIARKOWANEGO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
data publikacji 11-08-2014
Jestem pracownikiem posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy pracodawca może obniżyć mi wynagrodzenie i wypowiedzieć warunki pracy i płacy ?
PRACA PLANOWANA W NADGODZINACH
data publikacji 05-08-2014
Niemal do wiedzy powszechnej należy okoliczność, iż planowanie pracy w nadgodzinach w przypadku pracowników świadczących pracę na mocy umów o pracę jest niedopuszczalne. W społeczeństwie brak jednak wiedzy co do podstawy prawnej wskazanego twierdzenia w wyniku czego rodzi się pytanie czy wskazane twierdzenie powszechnie akceptowane jest rzeczywiście prawdziwe.
POSIŁKI PROFILAKTYCZNE A OBCIĄŻENIA PODATKOWO UBEZPIECZENIOWE
data publikacji 30-06-2014
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach  szczególnie uciążliwych zobowiązany jest do zapewnienia takim pracownikom nieodpłatnie posiłki profilaktyczne oraz odpowiednie dla ich stanowiska napoje. 
DŁUGOTRWAŁA DELEGACJA PRACOWNIKA A PRAWO DO DIETY
data publikacji 24-06-2014
Znaczna liczba pracodawców zobowiązana jest wykonywać zlecenia na rzecz swoich klientów w miejscowościach, w których nie posiadają swoich oddziałów ani nie znajduje się tam ich siedziba. Z tego powodu często wykorzystywana jest przez takich pracodawców instytucja podróży służbowej umożliwiająca skierowanie pracownika do miejsca, w którym istnieje zapotrzebowanie na jego pracę mimo, iż dany teren nie stanowi stałego miejsca pracy tego pracownika.
„WEJŚCIÓWKA” TO NIE NAGRODA. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SPORTOWCÓW.
data publikacji 09-06-2014
Premie zawodników będących pracownikami uzależnione od wyniku rywalizacji sportowej oraz ilości minut spędzonych na boisku nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 28 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: Rozporządzenie). Dlatego też wlicza się je do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 
NIEWYKONYWANIE PRACY W CZASIE DELEGACJI
data publikacji 05-06-2014
Pracodawca delegował mnie na szkolenie zagraniczne. Na szkolenie dotarłem w czwartek. W czwartek i piątek odbywałem szkolenie,  w sobotę natomiast nie odbywały się żadne zajęcia a powrót do kraju był zorganizowany na niedzielę. Zaznaczam, iż sobota jest moim dniem wolnym od pracy. Czy w takiej sytuacji należy mi się wynagrodzenie za przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy bądź dzień wolny od pracy?
UMORZENIE SKŁADEK PRZEZ ZUS A POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
data publikacji 15-04-2014
Pytanie: Czy decyzja ZUS o umorzeniu należności z tytułu składek w trybie ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalności powoduje umorzenie toczącego się już postępowania sądowo-administracyjnego?
ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU STOSUNKU PRACY A NOWA CHOROBA
data publikacji 06-03-2014
Pracownicy często zapadają na różnego rodzaju choroby w okresach wypowiedzenia bądź niedługo po zakończeniu stosunku pracy. Powszechne jest twierdzenie, iż tacy pracownicy wyłudzają zasiłki chorobowe. Nie zawsze jest to jednak prawda, najczęściej pracownicy w okresie wypowiedzenia zapadają na choroby psychosomatyczne, które w rzeczywisty sposób utrudniają im poszukiwanie pracy, co dodatkowo nasila objawy choroby w sytuacji,gdy są to choroby na tle nerwowym.
OCHRONA PRAW AUTORSKICH PRACOWNIKA
data publikacji 31-12-2013
Często zdarza się, że w rezultacie wykonywania obowiązków pracowniczych powstaje utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komu w takim przypadku będzie przysługiwać prawa autorskie do tak stworzonego dzieła?
JAKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄ PRZY MODYFIKACJI ZASAD WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
data publikacji 31-12-2013
Głównym źródłem regulacji dotyczących warunkówi zasad przyznawania wynagrodzenia za pracę są regulaminy wynagradzania lub układy zbiorowe pracy(art. 771Kodeksu pracy - K.p.)., przy czym zawarcie układów zbiorowych zależy od woli pracodawcy i związków zawodowych. W przypadku braku układu zbiorowego pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek tworzyć regulamin wynagradzania. W przypadku mniejszych pracodawców, zatrudniających mniej niż dwudziestu pracowników, takiej konieczności nie ma.
WYNALAZEK W STOSUNKU PRACY. KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO
data publikacji 31-12-2013
W dobie gospodarki opartej na innowacyjności i nowoczesnych technologiach niezwykle istotnym zagadnieniem stają się kwestie związane z prawami własności przemysłowej powstałej w ramach stosunków pracowniczych. Często w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, warto więc zwrócić uwagę komu, i na jakich zasadach przysługują prawa do wytworzonych wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych.
JAKI JEST OKRES DOCHODZENIA ROSZCZEŃ OD PRACOWNIKA W PRZYPADKU SZKODY SPOWODOWANEJ Z WINY UMYŚLNEJ
data publikacji 31-12-2013
Okres przedawnienia roszczeń związanych ze stosunkiem pracy jest uregulowany w artykule 291 Kodeksu pracy (K.p.). Zasadą jest, iż w przypadku wyrządzenia szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia (art. 291 § 2 K.p.)
SZKODA W MIENIU POWIERZONYM. CZY PRACODAWCA MOŻE POTRĄCIĆ SZKODĘ Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
data publikacji 31-12-2013
Pracuje w sklepie jako sprzedawca, po dokonanej inwentaryzacji okazało się, iż w kasie brakuje kilkuset złotych. Pracodawca grozi, iż potrąci mi brakującą kwotę z wynagrodzenia. Czy ma do tego prawo?
NIETERMINOWE WYPŁACANIE WYNAGRODZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ
data publikacji 31-12-2013
Jakie kroki mogą podjąć pracownicy w przypadku pracodawcy, który regularnie opóźnia wypłatę wynagrodzeń pracownikom?
ODPRAWA PRZY LIKWIDACJI STANOWISKA PRACY
data publikacji 20-12-2013
Pracodawca rozwiązuje w trybie art. 30 § 1 pkt 1) Kodesku pracy w zw. z art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych umowę o pracę z pracownikiem w związku z likwidacją stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony na podstawie porozumienia stron.
Zgoda pracownika na rozwiązanie umowy o pracę stanowi współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę.  W związku z tym pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odprawy na podstawie art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych.  Dodatkowo, pracownik w treści porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę złożył oświadczenie, że potwierdza, iż w związku z jego zgodą na rozwiązanie umowy o pracę odprawa ustawowa mu nie przysługuje.
 
Załóżmy jednak, że pracownik jednak wystąpi do  sądu o wypłatę odprawy, jaka krotność wynagrodzenia jest zasądzana w takich przypadkach?
PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY CZ.2
data publikacji 20-12-2013
Zwrot okres pracy jest pojęciem ustawowym i jako taki został wprowadzony w kodeksie pracy, w art. 155 §1 k.p. przez okres prac rozumie się nie tylko okresy, gdy pracownik był zatrudniony, ale także okresy wskazane w przepisach w tym wypadku okresy nauki:” § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
 
WYNAGRODZENIE A KOMORNIK
data publikacji 20-12-2013
Co w sytuacji gdy pracodawca z ostatniego wynagrodzenia potrącił za dużo wynagrodzenia i przekazał komornikowi?
PRAWNY CHARAKTER NAGRODY JUBILEUSZOWEJ CZ.2
data publikacji 20-12-2013
W pierwszej kolejności należy uznać, iż nagroda jubileuszowa jest świadczeniem roszczeniowym (wypłacanym pracownikom, którzy są objęci przepisami przewidującymi wypłatę tego świadczenia). Pomimo  brzmienia nazwy będzie klasyfikowana jako premia, gdyż samo  zawarcie w nazwie słowa „nagroda” nie przesądza, że świadczenie to nie jest premią, ponieważ o charakterze świadczenia powinna przesądzać jego treść a nie nazwa. Za zakwalifikowaniem nagrody  jubileuszowej jako premii przemawia również fakt, iż pracownik nabędzie do  niej prawo nie w drodze arbitralnej decyzji pracodawcy, jak w przypadku nagród,  a po spełnienia z góry  określonych przesłanek, co od zasady dotyczących stażu pracy u danego pracodawcy.
 
KIEDY PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z ZUS
data publikacji 19-12-2013
Ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe gwarantuje nam świadczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy. Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, możemy liczy nie tylko na zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, czy rentę, które są wypłacane czasowo. Czy przepisy przewidują również pojedynczą rekompensatę za utratę zdrowia i sprawności.
 
CZAS PRACY OSOBY Z UMIARKOWANYM I ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
data publikacji 19-12-2013
W stosunku do pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności czas pracy powinien być ustalany w następujący:
a)      Nie mogą pracować dłużej niż 8 godz. na dobę oraz 40 godz. w tygodniu. Niniejsze ograniczenie ulega zmianie w sytuacji, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W takim wypadku czas pracy zostaje skrócony do 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo.
CZAS PRACY OSOBY Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
data publikacji 19-12-2013
W stosunku do pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności czas pracy powinien być ustalany w następujący sposób:
a)    Pracownicy o wszystkich stopniach niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 8 godz. na dobę oraz 40 godz. w tygodniu. Pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności nie dotyczy możliwość skrócenia czasu pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu wynikające.
 
 
DODATEK ZA ROZŁĄKĘ-KOMU PRZYSŁUGUJE
data publikacji 18-12-2013
Dodatek za rozłąkę jest świadczeniem pieniężnym przysługującym określonym grupom pracowników w sytuacji, gdy pracodawca przenosi ich do pracy w miejsca nie będącedla nich miejscamistałego zamieszkania. Dodatek do wynagrodzenia z tego tytułu obligatoryjnie przysługuje m.in. sędziom Sądu Najwyższego, urzędnikom, żołnierzom oraz funkcjonariuszom celnym.W pozostałych przypadkach dodatek przysługuje wyłącznie, gdy pracodawca zdecyduje się przyznać takie świadczenie swoim pracownikom. 
SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH PRACODAWCY
data publikacji 17-12-2013
Zgodnie z art. 81 § 1 kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określeniu warunków wynagrodzenia- 60%.
EWIDENCJA CZASU PRACY A LISTA OBECNOŚCI
data publikacji 04-12-2013
Zgodnie z art. 149 Kodeksu Pracy (kp.) pracodawcy mają obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Kodeks pracy jednak nie określa wyraźnie jak powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy z tego powodu wielu pracowników stosuje tak zwane ewidencje wejść i wyjść bądź też listy obecności. Prowadzenie tych dokumentów często ma na celu ukrycie wykonywania nadgodzin przez pracownika gdyż ewidencje wejść i wyjść uwzględniają jedynie przybycie do pracy o ustalonej wcześniej porze i zakończenie pracy zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy w takim warunkach brak możliwości wykazania rzeczywistej pracy pracownika w nadgodzinach. Lista obecności natomiast poświadcza jedynie przybycie do pracy w danym dniu bez wykazywania godzin w jakich praca była wykonywana. 
CZY MOŻNA OBNIŻYĆ PENSJĘ PRACOWNIKOWI SKIEROWANEMU DO INNEJ PRACY NIŻ TA PRZEWIDZIANA W UMOWIE
data publikacji 29-11-2013
Zawierając umowę o prace pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, pracownik zaś do świadczenia pracy w miejscu  i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem (art. 22 Kodeksu pracy - K.p). Zobowiązanie pracownika dotyczy jednakże wyłącznie świadczenia konkretnej pracy określonej w umowie, nie zaś jakiejkolwiek pracy na rzecz pracodawcy. Ma to bezpośrednie przełożenie na zakres związania pracownika poleceniami pracodawcy – co do zasady bowiem pracownik jest zobowiązany do wykonywania wyłącznie poleceń pracodawcy zgodnych z umową o pracę, w tymzgodnych z rodzajem pracy jaki strony ustaliły w umowie.  
WYDŁUŻONY OKRES ROZLICZENIOWY A PRZESTÓJ
data publikacji 25-11-2013
W związku z możliwością zastosowania 12 miesięcznego pracy okresu rozliczeniowego co wynika z art. 129 § 2 Kodeksu pracy (k.p.) w stosunku do każdego rozkładu czasu pracy możliwe jest ustalenie rozkładu pracy w taki sposób, iż pracownicy pracujący np. w branżach produkcyjnych nie będą korzystać z wynagrodzenia przestojowego. 
CZY PRACODAWCA MUSI PŁACIĆ ZA KOSZT PRZEJAZDU, W PRZYPADKU PRZENIESIENIA PRACOWNIKA DO INNEGO MIASTA
data publikacji 22-11-2013
Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, w jaki sposób ukształtowana jest umowa o pracę. Jeśli strony umowy postanowiły w umowie o pracę obciążyć kosztami dojazdu pracodawcę będzie on także zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu pracownika do pracy w innym mieście. Strony umowy mogą też w każdym czasie zawrzeć porozumienie, w którym modyfikują wysokość wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem zwiększonych bądź zmniejszonych kosztów dojazdu związanych z przeniesieniem.
CZY PRACOWNIK MOŻE SAM WYBRAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA PRACY
data publikacji 21-11-2013
Co do zasady, pracownik nie może swobodnie decydować o godzinie rozpoczęcia pracy. Pewien wyjątek wprowadza jednak najnowsza nowelizacja kodeksu pracy z 12 lipca 2013 r., stwarzająca bardziej elastyczne możliwości w powyższej kwestii.
CZY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU NA CZAS OKREŚLONY PRZYSŁUGUJE ODPRAWA
data publikacji 20-11-2013
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 844), zwana często ustawą o zwolnieniach grupowych uprawnia zwalnianych pracowników do odprawy pieniężnej przyznawanej jako rekompensata za pozbawienie miejsca pracy. Odprawa jednak przysługuje wyłącznie wówczas, gdy zwolnienia spełniają przesłanki określone w ustawie.
 
 
CZY PRACUJĄCY NA CAŁYM ETACIE EMERYT OTRZYMA ODPRAWĘ PIENIĘŻNĄ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ ZAKŁADU PRACY
data publikacji 13-11-2013
W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,  procedurę przeprowadzania zwolnień grupowych w związku z likwidacją zakładu pracy regulują przepisy ustawy dnia 13 marca 2003 roku (Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 90 poz. 844) o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 41¹§1, art. 177§ 4 i 5, art. 186 ¹ i art. 196 pkt. 2 kodeksu pracy. 
NAGRODA JUBILEUSZOWA A OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA PRACY
data publikacji 30-10-2013
U mojego pracodawcy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku obowiązuje jeden Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Zostało zawartych do niego wiele protokołów dodatkowych mimo to jednak nigdy nie zostały zmienione postanowienia dotyczące nagród jubileuszowych, postanowienia te bardzo enigmatycznie regulują instytucję nagród jubileuszowych. Układ przewiduje jedynie wypłacanie takich nagród po uzyskaniu konkretnego stażu pracy. Czy w takim wypadku mam prawo do nagrody jubileuszowej jeśli rozwiążę umowę o pracę w razie gdy pozostał mi okres krótszy niż 12 miesięcy do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej a rozwiązanie umowy było związane z nabyciem prawa do renty lub emerytury?
CZY JEST OKREŚLONY OKRES ( TERMIN) W JAKIM PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK WYPŁACIĆ ODPRAWĘ - JEŻELI TAK TO JAKI
data publikacji 23-10-2013
Kodeks pracy (K.p.) wprowadza dwa rodzaje odpraw, do których wypłaty obowiązany jest pracodawca:
1.   odprawa emerytalna lub rentowa przysługująca pracownikowi w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz
2.   odprawa pośmiertna razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy.
CZY PRACODAWCA POWINIEN ODPROWADZIĆ PODATEK ZA SZCZEPIENIA NA GRYPĘ DLA PRACOWNIKÓW
data publikacji 21-10-2013
Co do zasady pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od szczepień na grypę fundowanych pracownikom. 
 
Takie rozwiązanie wynika z statusu szczepień pracowniczych na styku przepisów prawa pracy i prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z przepisami prawa pracy szczepienie pracowników na grypę ma jedynie fakultatywny charakter i zależy od dobrej woli pracodawcy.Decyduje to o kwalifikacji takich szczepień z punktu widzenia przepisów podatkowych. Przepisy podatkowe przewidują bowiem, że wolne od podatku dochodowego są wyłącznie takie świadczenia pracodawcy wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają charakter obligatoryjny (art. 21 ust. 1 pkt 11a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym).
 
WYPŁATA ODPRAWY POŚMIERTNEJ W RAZIE OBJĘCIA PRACOWNIKA UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE
data publikacji 16-10-2013
Mój mąż zmarł będąc zatrudnionym w firmie budowlanej. Pracodawca ubezpieczył swych pracowników na życie w zakładzie ubezpieczeniowym. W czasie, gdy umowy ubezpieczeniowe były zawierane nie byliśmy jeszcze z mężem małżeństwem a mąż miał inną partnerkę którą to wtedy wskazał jako osobę której należy wypłacić odszkodowanie w razie śmierci. Niestety po naszym ślubie tego nie zmienił, czy po jego śmierci mogę wystąpić do pracodawcy o wypłatę odprawy pośmiertnej? 
MOŻLIWOŚĆ ODPRACOWANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
data publikacji 03-10-2013
Mimo powszechnej niechęci pracowników i organizacji pracowniczych do nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 12 lipca 2013 r. należy z zauważyć, iż niesie ona ze sobą także niewątpliwe korzyści dla pracowników. Jedną z takich korzyści dla pracowników, a praktycznie pomijana we wszelkiego rodzaju debatach jest możliwość odpracowania czasu nieobecności w pracy który pracownik poświęcił na załatwienie spraw osobistych. Przed wprowadzeniem nowelizacji pracownicy nie mieli rzeczywistej zagwarantowanej ustawowo możliwości opuszczenia pracy w celu np. odebrania dziecka ze szkoły. W praktyce wielu zakładów pracy możliwość wyjścia w czasie pracy w celach prywatnych była regulowana w zakładowych źródłach prawa pracy (regulaminy pracy, układy zbiorowe). 
CZY FIRMA MOŻE DOWOLNIE USTALIĆ DIETY ZA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ
data publikacji 26-09-2013
Zgodnie z artykułem 775 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) pracownikowi wykonującemu polecenie służbowe, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Pracownikom z tytułu podróży służbowej przysługują diety oraz zwrot kosztów m.in. przejazdów i noclegów.
KOMU NIE PRZYSŁUGUJE DODATEK ZA PRACĘ W NADGODZINACH
data publikacji 13-09-2013
Artykuł 1514 § 1 Kodeksu pracy wprowadza zasadę zgodnie z która, pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, natomiast § 2 precyzuje, że tylko kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1 K.p., jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. 
CZY ZA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ ODBYWANĄ POZA GODZINAMI PRACOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE DODATEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH
data publikacji 03-09-2013
Na wstępie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 128 Kodeksem pracy(K.p.) czasem pracy jest czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, natomiast zgodnie z art. 151 § 1 K.p. praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 
CZY PRACODAWCA MOŻE ODMÓWIĆ PRACOWNIKOWI WYPŁATY CZĘŚCI WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z PRZESTOJEM WYNIKAJĄCYM Z WADLIWEJ ORGANIZACJI PRACY
data publikacji 27-08-2013
Zasadą ogólną jest, że bez względu na stosowany szczególny system czasu pracy pracownik powinien świadczyć pracę zgodnie z wymiarem czasu pracy według z góry określonego harmonogramu. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy dla większości pracowników określa art. 130 Kodeksu pracy.
 
Szczególnej analizy wymaga jednak sytuacja, w której pracownik pojawił się w pracy i był gotowy do jej wykonywania, ale z przyczyn dotyczących pracodawcy np. nieprzygotowania stanowiska pracy na czas, nie mógł jej świadczyć. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie pracownika za czas, w którym nie świadczył pracy? 
ODPRAWA EMERYTALNO - RENTOWA
data publikacji 08-08-2013
Pracownikom, którzy nabyli prawo do renty lub emerytury przysługuje od pracodawcy odprawa pieniężna. Wysokość odprawy jest stała i w przeciwieństwie do odprawy pośmiertnej wysokość tej odprawy nie jest zależna od stażu pracy  u pracodawcy.
PRACA PONADWYMIAROWA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
data publikacji 07-08-2013
Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych jest wykonywanie czynności i zadań ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Dobowa norma czasu pracy dla pracownika pracującego na pełnym etacie wynosi 8 godzin, średniotygodniowa zaś - 40 godzin. 
PRACA W NADGODZINACH A NAPRAWA WADLIWIE WYKONANEJ PRACY
data publikacji 31-07-2013
Pracownik wykonując swoje obowiązki popełnił błąd przy dokonywaniu obliczeń, w wyniku czego przygotowany przez niego raport okazał się błędny. Raport przygotowywał przez około 4 godziny i oddał go pod koniec dnia pracy. Pracodawca nakazał pracownikowi natychmiastowe dokonanie niezbędnych poprawek. Charakter raportu nie pozwalał na wprowadzenie prostych zmian w jego treści i wymagał ponownego przygotowania raportu co zajęło pracownikowi kolejne 4 godziny.
KOMU PRZYSŁUGUJE EMERYTURA POMOSTOWA
data publikacji 28-06-2013
Na wstępie przypomnieć należy, że emerytura pomostowa czyli tzw. pomostówka jest to świadczenie przysługujące pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
 
W celu uzyskania prawa do emerytury pomostowej konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków określonych w art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656). 
GDZIE ODPROWADZIĆ PODATEK DOCHODOWY OD WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA DELEGOWANEGO ZA GRANICĘ
data publikacji 29-05-2013
Obecnie coraz częściej zdarza się, że pracownicy na stałe zatrudnieni w Polsce zostają na określony czas oddelegowani za granicę np. do oddziału międzynarodowego swojego pracodawcy. W związku z faktem, że w trakcie delegowania pracownicy otrzymują wynagrodzenie, po stronie macierzystych polskich pracodawców pojawiają się wątpliwości dotyczącego tego gdzie należy rozliczać podatek od tak uzyskanych dochodów.
 
MOŻLIWOŚĆ PRZERWANIA DOBY PRACOWNICZEJ
data publikacji 28-05-2013
Definicja tzw. doby pracowniczej zawarta jest w art. 128 § 3 Kodeksu pracy, który stanowi, że przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
 
Bardzo często pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące tego czy możliwe jest ponowne rozpoczęcie przez pracownika pracy, kiedy nie upłynęły jeszcze pełne 24 godziny od momentu poprzedniego rozpoczęcia pracy. 
WYMAGANY OKRES UBEZPIECZENIA
data publikacji 18-04-2013
W przypadku ubezpieczenia chorobowego konieczny jest upływ tak zwanych okresów karencji, zaś w przypadku, gdy ubezpieczony stał/stanie się niezdolny do wykonywania pracy przed upływem okresu karencji pomimo, iż jest ubezpieczony nie nabędzie prawa do zasiłku chorobowego.
FORMA WYPŁATY WYNAGRODZENIA
data publikacji 05-04-2013
Wypłata wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, natomiast dla pracownika jest to podstawowe prawo wynikające ze stosunku pracy. Wynagrodzenie cechuje się dużą doniosłością, w związku z czym należy zwrócić uwagę na aspekt często lekceważony zwłaszcza przez młodych pracowników, a mianowicie na formę wypłaty wynagrodzenia.
 
CZY PRACOWNICY MAJĄ PRAWO UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJĘ O SWOIM WYNAGRODZENIU INNEMU PRACOWNIKOWI?
data publikacji 11-03-2013
Tak jednakże zależy, to w jakim celu są przekazywane informacji o wysokości wynagrodzenia.
 
Na wstępie należy wskazać, iż pracodawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy wysokości wynagrodzenia pracownika z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, chyba że sam pracownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych osobom trzecim.
 
W praktyce natomiast zdarza się coraz częściej, iż pracodawcy zobowiązują pracowników do zachowania w tajemnicy wysokości jego wynagrodzenia. Takie działanie pracodawców ma różne przyczyny. Pracodawcy zazwyczaj zasłaniają się tajemnicą przedsiębiorstwa która ma na celu zapobieganie ujawniania do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
PROJEKT ZMIAN W KODEKSIE PRACY - 12 MIESIĘCZNY OKRES ROZLICZENIOWY
data publikacji 06-03-2013
Rozmowa z dr Marcinem Wojewódką, radcą prawnym w „Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.”
 
Obecnie w sejmie trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy  i ustawy o związkach zawodowych. Czy ten projekt może mieć duże znaczenie dla stanu zasobności portfeli wielu pracowników ? 
 
Tak, jak najbardziej. Jeśli bowiem wejdą w życie przepisy będące obecnie przedmiotem prac parlamentarnych, to zostanie wprowadzona możliwość 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz ruchomej godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Ta pierwsza kwesta już budzi wiele emocji, tak po stronie pracowników i związków zawodowych, jak też licznych pracodawców. 
NIERÓWNE TRAKTOWANIE W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ
data publikacji 27-02-2013
Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest równość praw pracowników w zatrudnieniu wprowadzona w art. 11KP. Równość praw obejmuje także prawo do jednakowego wynagrodzenia, obowiązek jednakowego traktowania pracowników pod względem wysokości wynagrodzenia został wprowadzony w art. 183c KP  „§1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
ZMIANY W ZAKRESIE DIET Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
data publikacji 26-02-2013
Z dniem 1 marca 2013 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Zastąpi ono dwa dotychczasowe rozporządzenia dotyczące podróży służbowych z dnia 19 grudnia 2002 roku. Nowy akt wykonawczy wprowadza zmiany w warunkach wypłacania należności przysługujących z tytułu wspomnianej podróży, w tym wysokość samej diety za krajową podróż służbową.
CZY PRACOWNIK MOŻE OTRZYMAĆ WYNAGRODZENIE W CZASIE STRAJKU?
data publikacji 11-02-2013
Strajk zakładowy, który polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, jest ogłaszany przez organizację związkową po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.
 
Udział w strajku jest dobrowolny, a więc w danym zakładzie pracy w czasie strajku mogą być dwie grupy pracowników – biorących udział w strajku oraz w nim nieuczestniczących. Tym samym różnie kształtuje się sytuacja tych osób.
CZAS NIEOBECNOŚCI W PRACY SPOWODOWANY SPÓŹNIENIEM I WYJŚCIEM W CELACH PRYWATNYCH
data publikacji 04-02-2013
Spóźnienia są niewątpliwie nagannym zachowaniem jednak ciężko jest sobie wyobrazić pracownika, który w całej historii swojego zatrudnienia nie spóźnił się choć raz do pracy. Nieobecność w pracy jest także często spowodowana, sporadycznie akceptowana przez pracodawcę, koniecznością wyjścia z pracy w celu załatwieniu spraw prywatnych, które nie mogą być załatwione po godzinach pracy, a z drugiej strony nie zabierają tak dużo czasu, aby konieczne było wykorzystywanie w tym celu urlopu wypoczynkowego.
PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY CZ.1
data publikacji 12-12-2012
Nagrody jubileuszowe są to nagrody przyznawane pracowników za tak zwaną wysługę lat. Źródłem nagrody jubileuszowej mogą być zarówno regulacje ustawowe jak i wewnętrzne regulaminy. W dzisiejszych czasach nagroda jubileuszowa jest przewidziana przeważnie u pracodawców będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi, a nagroda jest ustalona na poziomie ustawy.
ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW PŁACOWYCH PRZEZ PRACODAWCĘ PRZEZ 50 LAT
data publikacji 28-06-2012
Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika wynika z art. 94 pkt 9a kodeksu pracy, zaś sposób ich prowadzenia reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 lit. c) powyższego rozporządzenia akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują w części C dokumenty potwierdzające czynności związane z zajęciem wynagrodzenia należą do dokumentów przechowywanych w aktach osobowych pracowników. Jest to zatem część osobowej dokumentacji pracowniczej, którą pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych.
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O WYNAGRODZENIU INNEMU PRACOWNIKOWI
data publikacji 20-06-2012
Na wstępie należy wskazać, iż pracodawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy wysokości wynagrodzenia pracownika z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, chyba że sam pracownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych osobom trzecim.
 
W praktyce natomiast zdarza się coraz częściej, iż pracodawcy zobowiązują pracowników do zachowania w tajemnicy wysokości jego wynagrodzenia. Takie działanie pracodawców ma różne przyczyny. Pracodawcy zazwyczaj zasłaniają się tajemnicą przedsiębiorstwa która ma na celu zapobieganie ujawniania do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
 
OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA PRZEZ PRACODAWCĘ POLECENIA WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
data publikacji 20-06-2012
W przypadku podróży służbowej dokument polecenia wyjazdu służbowego wystawiany jest jako udokumentowanie odbycia podróży i kosztów z nią związanych, które służy rozliczeniu się z pracownikiem, jak również jest przydatne dla celów dowodowych w kwestiach opodatkowania, składek ZUS itp. Nie jest to jednak obowiązkowe według przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W wypadku więc, gdy pracownik wykonuje swoje zadania służbowe w regionie będącym jego miejscem pracy i gdy ustawowo nie przysługuje mu zwrot kosztów podróży, ani też dieta (gdyż nie odbywa podróży służbowej), wystawianie takiego dokumentu jest bezprzedmiotowe. Podnieść należy, iż zgodnie z art. 775 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Jeżeli pracownik wykonuje pracę polegająca na przemieszczaniu się na określonym regionie będącym jego miejscem pracy i to wynika z jego obowiązków jako pracownika, to nie odbywa podróży służbowej z uwagi na to, że podróż służbowa jest zjawiskiem wyjątkowym a więc nie może się mieścić w zakresie normalnych obowiązków pracowniczych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt: III AUa 949/10). 
ZASADY USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA CZAS URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data publikacji 20-06-2012
Kodeks pracy nie przewiduje takiego składnika wynagrodzenia jak dodatek urlopowy. W przepisach  mowa jest natomiast o wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego (wynagrodzeniu urlopowym).  Zgodnie z dyspozycją art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Przez zmienne składniki wynagrodzenia należy rozumieć składniki wynagrodzenia nie będące stałym, miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym (np. premie, prowizje). Powyższa zasada została rozwinięta w Rozporządzeniu Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 
PRAWNY CHARAKTER NAGRODY JUBILEUSZOWEJ CZ.1
data publikacji 14-06-2012
Jaki jest prawny charakter nagrody jubileuszowej, czy jest to świadczenie uznaniowe czy uzależnione jedynie od spełnienia określonych kryteriów - stażu pracy?
 
Należy wskazać, iż w świetle przepisów prawa pracy, nagroda rozumiana jest jako świadczenie uznaniowe (art. 105 Kodeksu pracy). Do  przesłanek nagradzania w świetle treści  art. 105 K.p. należy  wzorowe wypełnianie swoich  obowiązków, przejawianie inicjatywy pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, co przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań zakładu  pracy.
 
NAGRODA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA PRACY
data publikacji 11-06-2012
Kodeks pracy w art. 105 stanowi, że pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. Należy wskazać, iż zwykłe sumienne świadczenie przez pracownika pracy nie stanowi podstawy do udzielenia mu nagrody, gdyż takie działanie jest podstawowym obowiązkiem pracownika.  
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12