Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza wiedzy
ZALEGŁY URLOP TRZEBA WYKORZYSTAĆ DO 30 WRZEŚNIA
data publikacji 29-09-2016
Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika i w trakcie trwania stosunku pracy nie może zostać zamieniony na świadczenie finansowe (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy). Urlop wypoczynkowy przyznawany jest zgodnie z art. 152 – 173 Kodeksu pracy (K.p.) podstawową funkcją wskazanych przepisów jest zapewnienie pracownikowi okresów w trakcie, których nie ma obowiązku świadczenia pracy, a które powinien poświęcić na wypoczynek. W doktrynie prawa pracy pojawiają się nawet poglądy zgodnie, z którymi pracownicy nie mogą wykorzystywać urlopów wypoczynkowych w innych celach niż rzeczywisty wypoczynek.
URLOP NA ŻĄDANIE WCALE NIE OZNACZA MOŻLIWOŚCI NIESTAWIENIA SIĘ W PRACY
data publikacji 27-09-2016
Instytucja urlopu na żądanie została wprowadzona do Kodeksu pracy (K.p.) w celu umożliwienia pracownikom niestawienia się w pracy w sytuacjach wyjątkowych. Konstrukcja przepisu art. 1672 Kodeksu pracy, który brzmi „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”, co umożliwia pracownikowi zażądać urlopu w trybie niemal natychmiastowym.
WNIOSEK O URLOP NA ŻĄDANIE ZŁOŻONY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
data publikacji 06-09-2016
Czy pracownik może złożyć pracodawcy wniosek o urlop na żądanie w drodze elektronicznej  to jest przesłać go e-mailem lub skorzystać z aplikacji udostępnionej w firmowym intranecie? 
 
 
W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRACODAWCA MOŻE ODWOŁAĆ PRACOWNIKA Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data publikacji 29-08-2016
Zgodnie z zasadami prawa pracy pracownik corocznie ma prawo do nieprzerywanego, płatnego urlopu i co do zasady pracodawca nie powinien zakłócać tzw. spokoju urlopowego. Od powyższej zasady kodeks pracy przewiduje wyjątek w postaci możliwość przerwania przez pracodawcę w ramach jego jednostronnej decyzji urlopu wypoczynkowego pracownika.
WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO - OD KIEDY 26 DNI
data publikacji 25-08-2016
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęłam pracę zawodową od czerwca 2011. Po ponad 2 latach nieprzerwanej pracy na umowę o pracę postanowiłam w październiku 2013 roku rozpocząć zaoczne studia wyższe i po 3 latach w lipcu 2016 roku uzyskałam tytuł licencjata. Podczas studiowania nadal pracowałam na umowę o pracę. Jaki przysługuje mi wymiar urlopu wypoczynkowego w lipcu 2016 roku po ukończeniu szkoły wyższej?
UPRAWNIENIA URLOPOWE PRZY DŁUGICH NIEOBECNOŚCIACH W PRACY
data publikacji 21-10-2015
Czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za okresy dłuższych nieobecności w pracy takich jak choroba, urlop bezpłatny czy urlop wychowawczy?
    
URLOP OJCOWSKI PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY Z DNIA 24 LIPCA 2015 ROKU
data publikacji 01-10-2015
Dnia 2 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku. Wprowadza ona korzystniejsze niż dotychczas warunki korzystania z urlopu ojcowskiego. 
ZMIANY W URLOPACH RODZICIELSKICH
data publikacji 30-09-2015
Dnia 2 stycznia 2016 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku. Korzystnym dla pracowników zmianom ulegnie wiele uprawnień związanych z rodzicielstwem. W niniejszym artykule wyjaśnione zostaną kwestie wynikające ze znowelizowanych przepisów o urlopach rodzicielskich. 
WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data publikacji 01-07-2015
W okresie urlopowym duże znaczenie dla pracowników ma rzeczywisty wymiar przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego. Jest to istotny problem zwłaszcza dla młodych pracowników, którzy niedawno zakończyli swoją edukację i rozpoczęli pracę zawodową.
URLOP UZUPEŁNIAJĄCY NA KONIEC ROKU
data publikacji 02-12-2014
Pracownicy często po zakończeniu edukacji nie zaczynają pracy bezpośrednio po odebraniu „dyplomu” często pierwszą pracę podejmuje się dopiero pod koniec roku w którym zakończono edukację. W takim wypadku po uzyskania 10 letniego stażu pracy, pracownicy mają wątpliwość czy uzyskali niezbędny staż pracy do otrzymania 26 dni urlopu zamiast dotychczasowych 20 chociaż prawo do dłuższego wymiaru urlopu uzyskali w dniu 1 grudnia, czy też dłuższy okres urlopu będzie obowiązywał dopiero w następnym roku pracy. Pracownicy rozważają także możliwość otrzymania tego urlopu w sposób proporcjonalny tj. przy założeniu, że nabyli prawo do dodatkowych 6 dni urlopu to ustalają liczbę proporcjonalnych dni jakie należały by im się za pozostałą część roku z 6 dni należnych za cały rok pracy.
CZY Z POWODU ODWOŁANIA Z URLOPU MOŻNA ZAŻĄDAĆ ZWROTU WYPŁACONEGO ŚWIADCZENIA URLOPOWEGO
data publikacji 16-07-2014
Świadczenia urlopowe są świadczeniami wypłacanymi pracownikom w związku z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie  przysługuje pracownikom w stosunkowo małych zakładach pracy zatrudniających mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZFŚS). Pracodawca może jednak zwolnić się z obowiązku wypłaty świadczeń jeśli powiadomi o tym pracowników do 31 stycznia danego roku. Maksymalną wysokość świadczenia urlopowego określa kwota odpisu podstawowego na ZFŚS, która w stosunku do pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy w 2014 roku wynosi 1093,93 zł.
PRACODAWCA NIE MOŻE ZAMIENIĆ URLOPU NA EKWIWALENT
data publikacji 10-04-2014
W listopadzie pracownik został poinformowany przez pracodawcę, że z uwagi na sytuację w zakładzie pracy, do końca roku nie będzie mógł wykorzystać pozostałej części należnego mu urlopu w wymiarze 7 dni. Jednocześnie pracodawca poinformował pracownika, że z tego tytułu niezwłocznie zostanie mu wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy takie działanie pracodawcy było prawidłowe?
URLOP BEZPŁATNY A ZWOLNIENIE LEKARSKIE
data publikacji 20-12-2013
Pracownik złożył wniosek o urlop bezpłatny obejmujący krótki okres, np. 7 dni. Jednocześnie przed rozpoczęciem urlopu bezpłatnego pracownik zachorował i przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą. Czy urlop bezpłatny zostanie w takim przypadku przerwany a pracownikowi przysługiwać będą odpowiednie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby?
 
OKRES WYPOWIEDZENIA A URLOP WYPOCZYNKOWY CZ.2
data publikacji 19-12-2013
Często dochodzi do takich sytuacji, w których pracodawca bądź pracownik wypowiadają stosunek pracy pod koniec roku, w momencie, gdy urlop pracownika nie został w całości wykorzystany w danym roku. Załóżmy, że do wypowiedzenia doszło w listopadzie 2012 r., okres wypowiedzenia rozpoczyna się 1 grudnia, natomiast zakończy się 29 lutego 2013 r. W takim przypadku nasuwa się pytanie: co będzie z niewykorzystanym urlopem?
 
 
OBLICZANIE URLOPU PROPORCJONALNEGO U NOWEGO PRACODAWCY CZ.2
data publikacji 19-12-2013
Szczegółową regulację w zakresie wymiaru urlopu po zmianie pracodawcy zawiera art. 151K.p. dotyczący kwestii urlopów proporcjonalnych. Powołany przepis w § 1 ust. 2 stanowi,  że pracownikowi, z którym stosunek pracy ustał w ciągu roku kalendarzowego, u kolejnego pracodawcy urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, lub w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.
 
 
ZŁAPANI NA CIĄŻĘ CZ.2
data publikacji 16-12-2013
Pytanie: Co zrobić, jeśli kobieta po powrocie z urlopu wychowawczego od razu idzie na zwolnienie lekarskie, a po nim po raz kolejny zachodzi w ciążę i od razu przechodzi na zwolnienie lekarskie? 
WCZEŚNIEJSZY POWRÓT Z URLOPU BEZPŁATNEGO TYLKO ZA ZGODĄ PRACODAWCY
data publikacji 13-12-2013
Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na okres 6 miesięcy, na co pracodawca wyraził zgodę. Po upływie 4 miesięcy pracownik pojawił się w zakładzie pracy informując, że nie potrzebuje już pozostałych 2 miesięcy urlopu i związku z czym od następnego dnia chce wrócić na swoje stanowisko pracy. Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek pracownika i dopuścić go do pracy przed ustalonym końcem urlopu bezpłatnego?  
WYMIAR CZASU PRACY NIE WPŁYWA NA URLOPOWY STAŻ PRACY PRACOWNIKA
data publikacji 12-12-2013
Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 1541 Kodeksu pracy (K.p.) do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Powołany przepis zawiera dwie przesłanki, które nie mają wpływu na staż pracy decydujący o wymiarze urlopy – przerwy w zatrudnieniu oraz sposób rozwiązania stosunku pracy, nie odnosząc się jednocześnie do wymiaru czasu w jakim praca była świadczona w poprzednich okresach zatrudnienia. 
NABYCIE PRAWA DO URLOPU W CZASIE POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBOWEGO LUB ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO
data publikacji 03-12-2013
Pracownicy, którzy cierpią na przewlekłe choroby, często przebywają na zwolnieniach lekarskich, a nawet na świadczeniach rehabilitacyjnych. W takich sytuacjach często pojawia się zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy wątpliwość czy za czas długotrwałego świadczenia pracy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy?
CZY PRACOWNIK MOŻE PODJĄĆ PRACĘ PODCZAS PŁATNEGO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
data publikacji 02-12-2013

Podczas urlopu wychowawczego można pracować. Możliwość dodatkowego zarobkowania jest dopuszczalna, tak długo jak nie wyłącza możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W świetle art. 1862§ 1 Kodeksu pracy (K.p.) pracownik podczas trwania urlopu wychowawczego może podjąć każdą pracę niezależnie od podstawy prawnej jej wykonywania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie), jak również prowadzić podczas urlopu własną działalność gospodarczą. Jednocześnie praca podczas urlopu wychowawczego może być świadczona zarówno na rzecz dotychczasowego pracodawcy, jak i innego pracodawcy.

PRACOWNIK NIE MOŻE ODMÓWIĆ WYKORZYSTANIA ZALEGŁEGO URLOPU
data publikacji 26-11-2013
Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 161 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca ma obowiązek  udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W praktyce jednak bardzo często pracownicy z różnych przyczyn nie wykorzystują w ciągu roku należnego im urlopu w całości, który w roku następnym staje się urlopem zaległym, który pracodawca musi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, o czym stanowi wprost art. 168 K.p. Istotne jest, że urlop ten nie musi być wykorzystany w całości do tej daty. Wystarczające jest, aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego pracownikowi, zaległego urlopu. 
CZY PRACOWNIK, KTÓRY PRZEBYWA NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM I MUSI WZIĄĆ ZWOLNIENIE NA DZIECKO TRACI URLOP
data publikacji 07-11-2013
W sytuacji, gdy pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym chce skorzystać ze zwolnienia do opieki na dzieckiem, powinien mieć świadomość, że skorzystanie ze zwolnienia powoduje utratę urlopu.
PRACODAWCA NIE MUSI UDZIELIĆ PRACOWNIKOWI URLOPU W OKRESIE WYPOWIEDZENIA
data publikacji 04-10-2013
Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Już po złożeniu wypowiedzenia pracownik zwrócił się do  pracodawcy z wnioskiem o wykorzystanie w okresie wypowiedzenia 15 dni należnego mu urlopu. Pracodawca odmówił udzielenia urlopu z uwagi na konieczność przekazania stanowiska pracy innego pracownikowi. Czy działanie pracodawcy było prawidłowe? 
OBLICZANIE URLOPU PROPORCJONALNEGO U NOWEGO PRACODAWCY CZ.1
data publikacji 25-09-2013
Często zdarza się, że pracownik zmieniający pracodawcę w ciągu roku, przed rozwiązaniem poprzedniej umowy o pracę nie wykorzystuje należnego mu urlopu w całości oraz nie otrzymuje z tego tytułu ekwiwalentu. W niniejszym artykule znajdzie się odpowiedź na pytanie czy pracownik ma prawo wykorzystania zaległego urlopu u nowego pracodawcy? 
CZY PRACODAWCA MOŻE ZMUSIĆ PRACOWNIKA DO WYKORZYSTANIA URLOPU W WYZNACZONYM TERMINIE
data publikacji 26-08-2013
Specyficznym zjawiskiem w Polsce są tzw. długie weekendy. Obecnie często zdarza się, że sami pracodawcy zdając sobie sprawę, że w tym specyficznym okresie ruch w zakładzie pracy będzie mocno ograniczony, sami sugerują pracownikom skorzystanie z urlopów.
 
Co jednak w sytuacji, kiedy pracownik nie chce lub nie może wziąć urlopu w terminie sugerowanym przez pracodawcę, np. z powodu wykorzystania całego należnego mu wymiaru urlopu? Czy wówczas pracodawca może samodzielnie wysłać pracownika
na urlop? 
CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ WYKORZYSTANIA ZALEGŁEGO URLOPU W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ PRACODAWCĘ?
data publikacji 23-08-2013
Na wstępie przypomnieć należy, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W praktyce bardzo często zdarza się, że pracownicy w ciągu roku nie wykorzystują w pełni należnego urlopu, który w roku następnym staje się już urlopem zaległym, którego zgodnie z art. 168 K.p. należy udzielić najpóźniej do 30 września roku następnego. Powołany przepis nie powoduje konieczności wykorzystania zaległego urlopu w całości we wskazanym terminie, wystarczy aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego zaległego urlopu.
WCZASY POD GRUSZĄ A 14 DNIOWY OKRES WYPOCZYNKU
data publikacji 09-07-2013
Pracodawcy, u których został zorganizowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( dalej: ZFŚS) zawierają często uprawnienia do otrzymywania świadczeń z ZFŚS w celu rekompensat wypoczynku zorganizowanego indywidualnie przez pracowników tak zwanych „wczasów pod gruszą”. Wysokość takiego świadczenia zależna jest w praktyce od postanowień obowiązujących u pracodawców Regulaminów ZFŚS.
KIEDY WYKORZYSTAĆ URLOP
data publikacji 02-07-2013
Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika i w trakcie trwania stosunku pracy nie może zostać zamieniony na świadczenie finansowe (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy). Urlop wypoczynkowy przyznawany jest zgodnie z art. 152 – 173 Kodeksu pracy (K.p.) podstawową funkcją wskazanych przepisów jest zapewnienie pracownikowi okresów w trakcie, których nie ma obowiązku świadczenia pracy, a które powinien poświęcić na wypoczynek. 
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE URLOPÓW RODZICIELSKICH
data publikacji 18-06-2013
W związku z nowelizacją Działu Ósmego Kodeksu pracy dotyczącej wprowadzenia dodatkowych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.
URLOP RODZICIELSKI
data publikacji 11-06-2013
W dniu 10 czerwca 2013 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
 
Ustawa ta wprowadza nową instytucję urlop rodzicielski, która ma przysłużyć się rozwojowi dziecka w pierwszym roku życia oraz prowadzić do nawiązania więzi z obojgiem rodziców. Instytucja urlopu rodzicielskiego ma na celu także umożliwienie zwiększenia przyrostu demograficznego w starzejącym się społeczeństwie.
 
NOWELIZACJA DZIAŁU ÓSMEGO KODEKSU PRACY (K.p.) DOTYCZĄCA WPROWADZENIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM
data publikacji 05-06-2013
W dniu 28 maja 2013 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Ustawą zmieniającą wprowadzono nową instytucję – urlop rodzicielski, który może trwać do 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (art. 1821a). W świetle tego przepisu urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo, albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadająca jedna po drugiej w wymiarze wielokrotności tygodnia.
ODWOŁANIE Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data publikacji 08-05-2013
Urlop wypoczynkowy jest okresem, w którym wszyscy pracownicy w miarę możliwości zapominają o pracy i swoich obowiązkach służbowych, w czasie którego nie mają obowiązku pozostawać do dyspozycji pracodawcy. Pracownicy powinni jednak pamiętać o tym, że mogą zostać odwołani z urlopu. Takie uprawnienia wynika z art.167 Kodeksu pracy (K.p.). „§ 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika wbezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.”
 
 
URLOP NA ŻĄDANIE WCALE NIE OZNACZA MOŻLIWOŚCI NIESTAWIENIA SIĘ W PRACY
data publikacji 04-03-2013
Instytucja urlopu na żądanie została wprowadzona do Kodeksu pracy (K.p.) w celu umożliwienia pracownikom niestawienia się w pracy w sytuacjach wyjątkowych. Konstrukcja przepisu art. 1672 Kodeksu pracy, który brzmi „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”, co umożliwia pracownikowi zażądać urlopu w trybie niemal natychmiastowym. 
CZY, GDY W ŚWIADECTWIE PRACY UMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYPŁACIE EKWIWALENTU ZA URLOP WYPOCZYNKOWY, A PRACODAWCA GO NIE WYPŁACIŁ PRACOWNIK MOŻE SIĘ DOMAGAĆ JEGO ZAPŁATY?
data publikacji 23-10-2012
Należy przede wszystkim wskazać, że pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi  świadectwo pracy pracownikowi w dniu zakończeniem stosunku pracy, najpóźniej w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W świadectwie pracy muszą znaleźć się określone informacje, przewidziane przez art. 97 § 2 Kodeksu pracy (K.p.), w tym okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, tryb rozwiązania oraz przez Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które wymienia m.in. wymiar czasu pracy pracownika oraz informacje o urlopie wypoczynkowym wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
PRZESUNIĘCIE TERMINU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data publikacji 18-10-2012
Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w terminie zgodnym z planem urlopów lub w przypadku, kiedy pracodawca nie ustala planu urlopów, w terminie wcześniej ustalonym w porozumieniu z pracownikiem. A co w przypadku kiedy pomimo wcześniejszego ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego, pracownik chciałby skorzystać z urlopu w innym czasie albo nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy?
CHOROBA PRACOWNIKA PRZEBYWAJĄCEGO NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM
data publikacji 18-10-2012
Prawem każdego pracownika jest skorzystanie z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym wcześniej w planie urlopów lub w porozumieniu z pracodawcą. Urlop jest jedną z instytucji zabezpieczających konstytucyjne prawo pracownika do wypoczynku. Ale czy prawo to jest faktycznie realizowane także w czasie choroby pracownika?
CZY UMOWA O PRACĘ MOŻE ZOSTAĆ ROZWIĄZANA W CZASIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO PRACOWNIKA
data publikacji 15-10-2012
Co do zasady, zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Przepis ten statuuję jedynie zasadę ochrony stosunku pracy przed jednym rodzajem rozwiązania umowy o pracę, tj. wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Wobec tego umowa o pracę może zostać wypowiedziana przez pracownika, który przebywa na urlopie, a także rozwiązana w trybie art. 52 – zwolnienie dyscyplinarne z winy pracownika,  bądź 53 K.p. – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę bez winy pracownika. 
OKRES WYPOWIEDZENIA A URLOP WYPOCZYNKOWY CZ.1
data publikacji 26-09-2012
Okres wypowiedzenia – czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu w czasie wypowiedzenia w momencie, gdy wypowiedzenie zostało złożone w listopadzie 2012 r., a urlop ma zostać wykorzystany w lutym 2013 r.?
 
WYNAGRODZENIE W CZASIE URLOPU
data publikacji 21-09-2012
W jaki sposób powinno zostać wyliczone wynagrodzenie pracownika za czas urlopu wypoczynkowego w sytuacji, gdy taki pracownik otrzymuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego także zmienny składnik - premię kwartalną?
OCHRONA PRACOWNIKA KORZYSTAJĄCEGO Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO I Z OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY
data publikacji 14-09-2012
Pytanie:Czy pracownik korzystający z obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 kodeksu pracy jest chroniony także w przypadku zwolnień grupowych?

Odpowiedź: Nie, pracownik w tej sytuacji nie jest chroniony w przypadku zwolnień grupowych.
 
Art. 1867 kodeksu pracy statuuje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Jest to alternatywne rozwiązanie dla pracownika chcącego sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, nie rezygnując jednocześnie z całkowitego świadczenia pracy.
 
URLOP PROPORCJONALNY W ZWIĄZKU Z USTANIEM STOSUNKU PRACY
data publikacji 05-09-2012
Czy pracodawcy przysługują wobec pracownika roszczenia z tytułu wykorzystania w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym ustanie stosunek pracy?
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12