Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza wiedzy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPORÓW ZBIOROWYCH
data publikacji 06-06-2016
Prowadzenie Sporu zbiorowego jest niewątpliwie jednym z ważniejszych uprawnień związkowych, pamiętać należy jednak, iż niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zagrożone jest karą  grzywny albo karą ograniczenia wolności. Sankcja ta wynika z art. 26 wskazanej ustawy „ 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza we wszczęciu lub wprowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego,
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy.
3. Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.”
AKCJA PROTESTACYJNA A GŁODÓWKA
data publikacji 12-02-2016
Związki zawodowe w procesie rozwiązywania sporów zbiorowych uprawnione są do przeprowadzania innych niż strajki akcji protestacyjnych. Uprawnienie do przeprowadzania nie strajkowych akcji protestacyjnych wynika z art. 25 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
STRAJK OSTRZEGAWCZY
data publikacji 11-02-2016
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, organizacje związkowe, które prowadzą spór zbiorowy, posiadają prawo do zorganizowania jednorazowej akcji strajkowej pod postacią strajku ostrzegawczego. Organizacja związkowa może nie tylko wyłącznie jednorazowo przeprowadzić strajk ostrzegawczy ale ponadto może być on przeprowadzony wyłącznie w trakcie postępowania mediacyjnego zorganizowanego w celu pokojowego zakończenia sporu zbiorowego. Strajk ostrzegawczy nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
WIELOZAKŁADOWY SPÓR ZBIOROWY
data publikacji 04-05-2015
Czy jest możliwe, a jeśli tak to, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby prowadzić wielozakładowy spór zbiorowy na etapie mediacji?    
 
Przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wprowadzają u pracodawców, u których działają organizacje związkowe, możliwość wszczęcia sporów zbiorowych dotyczących zbiorowych interesów pracowników. W praktyce najczęściej spotykana jest sytuacja sporów zbiorowych na tle płacowym, gdzie spór powstaje na skutek odmowy przez pracodawcę spełnienia żądania podwyżek wynagrodzeń zgłoszonego przez zakładowe organizacje związkowe. W takiej sytuacji spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu.
WARUNKI PRACY JAKO PRZEDMIOT SPORU ZBIOROWEGO
data publikacji 14-04-2015
Zgodnie z dyspozycją art. 1 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, spór zbiorowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikami może dotyczyć warunków pracy, warunków płacy, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Podkreślenia wymaga, iż powyższy katalog jest zamkniętym zbiorem i tylko powyższe może stanowić przedmiot sporu zbiorowego. 
WSPÓŁDZIAŁANIE STRON SPORU PRZY ORGANIZACJI AKCJI STRAJKOWEJ
data publikacji 20-12-2013
Związki Zawodowe nie mają obowiązku uzgadniania z Pracodawcą organizacji akcji strajkowej. Nie jest natomiast możliwe zainicjowanie akcji strajkowej bez spełnienia wskazanej procedury z wyjątkiem okoliczności, gdy niedopełnienie procedury rozwiązywania sporów zbiorowych wynika z bezprawnego działania Pracodawcy uniemożliwiającego przeprowadzenie Rokowań lub Mediacji, a także w wypadku, gdy Pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym.
 
 
STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY I INNE AKCJE PROTESTACYJNE
data publikacji 20-12-2013
U pracodawcy, który nie jest stroną sporu zbiorowego może zostać zorganizowany strajk solidarnościowy w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku, taki strajk organizuje Związek Zawodowy działający w innym zakładzie pracy na czas nie dłuższy niż połowa dnia roboczego. Zaznaczyć należy, iż zasady dotyczące organizacji strajku dotyczą także strajku solidarnościowego.
 
Poza strajkiem możliwe jest także zorganizowanie tak zwanych niestrajkowych akcji protestacyjnych, które to mogą być organizowane po zakończeniu Rokowań, warunkiem przeprowadzania niestrajkowych akcji protestacyjnych jest organizowanie ich w sposób nie zagrażający życiu lub zdrowiu ludzkiemu, przy jednoczesnym nieprzerywaniu pracy.
 
 
PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH PROWADZĄCA DO STRAJKU - STRAJK
data publikacji 20-12-2013
Strajk ostrzegawczy
 
Na etapie Mediacji może dojść do strajku ostrzegawczego. Strajk ostrzegawczy może zostać zorganizowany w sytuacji, gdy przebieg Mediacji uzasadnia ocenę, że nie doprowadzi ona do rozwiązania sporu przed upływem terminu określonego przez stronę inicjującą spór zbiorowy w piśmie wszczynającym spór zbiorowy wskazujący termin w jakim może dojść do zorganizowania akcji strajkowej. Strajk ostrzegawczy może być zorganizowany wyłącznie jednorazowo w trakcie sporu zbiorowego, maksymalny dopuszczalny okres przeprowadzania strajku ostrzegawczego wynosi 2 godziny. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny należy uznać, iż do strajku ostrzegawczego stosuje się postanowienia dotyczące strajku zwykłego, jedyna różnica dotyczy etapu, na którym może zostać przeprowadzony oraz okresu jego trwania.
 
 
PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH PROWADZĄCA DO STRAJKU - MEDIACJA I ARBITRAŻ
data publikacji 20-12-2013
Kolejnym etapem sporu zbiorowego po zakończeniu rokowań jest Mediacja. Mediacja rozpoczyna się w sytuacji, gdy strona zgłaszająca spór zbiorowy podtrzymuje swoje żądania po zakończeniu Rokowań.
 
Mediacje prowadzi Mediator wybierany wspólnie przez strony sporu. Mediatorem może być osoba z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).
PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH PROWADZĄCA DO STRAJKU - ROKOWANIA
data publikacji 20-12-2013
Rokowania
 
Po wszczęciu sporu zbiorowego to znaczy po nieuwzględnieniu wszystkich roszczeń Związków Zawodowych przez Pracodawcę w określonym terminie, należy przeprowadzić Rokowania:
a.    Pracodawca ma obowiązek podjąć Rokowania niezwłocznie po wszczęciu sporu zbiorowego, jednocześnie zawiadamiając Państwową Inspekcję Pracy o wszczęciu sporu zbiorowego. Przez niezwłoczne wszczęcie Rokowań ustawodawca, w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, rozumie wszczęcie natychmiastowe chyba, że zachodzą sytuacje wyjątkowe uniemożliwiające wszczęcie Rokowań, w szczególności siła wyższa np. powódź na terenie objętych działaniem pracodawcy, która rzeczywiści uniemożliwia wszczęcie rokowań.
 
PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH PROWADZĄCA DO STRAJKU - WSZCZĘCIE SPORU ZBIOROWEGO
data publikacji 20-12-2013
Wszczęcie sporu zbiorowego
 
Przed rozpoczęciem akcji strajkowej konieczne jest wyczerpanie ściśle sformalizowanej procedury rozwiązywania sporów zbiorowych zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dopiero po bezskutecznym zakończeniu procesu rozwiązywania sporu zbiorowego (zakończonego brakiem porozumienia) możliwe jest rozpoczęcie akcji strajkowej. Przed zorganizowaniem akcji strajkowej konieczne jest w pierwszej kolejności wszczęcie sporu zbiorowego przez Związki Zawodowe. Spory zbiorowe mogą dotyczyć ściśle określonym spraw:
 
ZA CZAS STRAJKU OSTRZEGAWCZEGO NIE PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE
data publikacji 14-02-2013
Czy w przypadku uczestnictwa pracownika w legalnym strajku ostrzegawczym przysługuje mu płaca za ten czas?

W okresie legalnie zorganizowanego strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Tak wynika z art. 23 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, poz. 236 z późn. zm.). Przepis ten umieszczony został w rozdziale 4 ustawy zatytułowanym „Strajk”. Nie może więc ulegać wątpliwości, że reguluje on kwestie uprawnienia pracownika do wynagrodzenia za czas uczestnictwa w strajku unormowanym w art. 17 – 25 powołanej ustawy.
STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY
data publikacji 25-01-2013
Wiele grup pracowników jest pozbawionych możliwości prowadzenia strajku niezależnie od faktu dopełnienia procedury rozwiązywania sporów zbiorowych zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wyłączenie prawa do strajku wynika bezpośrednio z art. 19 ust. 2 i 3 wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem niedopuszczalne jest organizowanie strajku w:
 
WZORY PROTOKOŁÓW ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM
data publikacji 15-01-2013

Spory zbiorowe są prowadzone w ściśle określonych przypadkach i dotyczyć mogą wyłącznie warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Z myślą o organizacjach związkowych prowadzących spory zbiorowe we wskazanym zakresie przygotowaliśmy liczne wzory pism umożliwiające skuteczne i poprawne działanie w procesie rozwiązywania sporów zbiorowych. 
 

NOWE WZORY PISM
data publikacji 14-01-2013
Procedura rozwiązywania sporów zbiorowych przewidziana w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest niezwykle sformalizowanym procesem.  Niedopełnienie pewnych procedur może skutkować brakiem możliwości dochodzenia w drodze danego postępowania roszczeń skierowanych przez  organizację związkową do pracodawcy. W serwisie członkowie organizacji związkowych i rad pracowników znajdą niezbędne w procesie rozwiązywania sporów zbiorowych wzory pism, których zastosowanie maksymalnie minimalizuje możliwość popełnienia błędów formalnych.
ŻĄDANIE DOPUSZCZENIA DO PRACY A STRAJK
data publikacji 18-10-2012
Pracodawcom z różnych subiektywnych lub często nawet obiektywnych przyczyn zdarza się odmawiać pracownikom możliwości wykonywania pracy, co w efekcie powoduje brak dopuszczenia przez pracodawcę pracowników do pracy.
 
W takich sytuacjach, pracownicy często nie rozumiejąc bądź wręcz nie znając motywów pracodawcy, okupują swoje miejsca pracy żądając dopuszczenia do pracy. Pracownicy postępują w ten sposób także w przypadkach, gdy motywy pracodawcy są im znane jednak się z nimi nie zgadzają.
ZGŁOSZENIE SPORU ZBIOROWEGO
data publikacji 18-10-2012
Wszczęcie sporu zbiorowego jest dość sformalizowane, w celu rozpoczęcia sporu zbiorowego nie wystarczy wejść w rzeczywisty konflikt z pracodawcą który to nie jest wystarczający do wszczęcia sporu zbiorowego zgodnego z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
SPÓR ZBIOROWY PROWADZONY W CELU POPARCIA INDYWIDUALNYCH ŻĄDAŃ PRACOWNICZYCH
data publikacji 18-10-2012
O możliwości prowadzenia sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych rozstrzyga art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wskazuje on mianowicie, iż niemożliwe jest prowadzenie sporu zbiorowego na tle indywidualnych żądań pracowniczych, w przypadku gdy możliwe jest rozstrzygnięcie Spraw indywidualnych, które mogą zostać rozstrzygnięte w postępowaniu przez sądy pracy lub w postępowaniu administracyjnym „Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników.”
OGŁOSZENIE STRAJKU
data publikacji 18-10-2012
W celu zorganizowania legalnego strajku nie wystarczy dopełnić drogi mającej na celu polubowne rozwiązanie sporu zbiorowego polegającego na właściwym wszczęciu sporu zbiorowego oraz przeprowadzenia w ramach tego sporu rokowań i mediacji. Konieczne jest także dokonanie ogłoszenie strajku w drodze art. 20 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
 
MOŻLIWOŚĆ POMINIĘCIA USTAWOWEJ DROGI ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH
data publikacji 17-10-2012
Rozwiązywanie sporów zbiorowych zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jest długotrwałym, sformalizowanym procesem. Podstawową funkcją ustawy jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu zaistniałego między organizacją związkową a pracodawcą. Mimo niewątpliwie pozytywnego celu zawartych w ustawie regulacji jej kazuistyczna treść w praktyce może powodować utrudnienia i znaczne wydłużenie procesu rozwiązywania sporu.
WSZCZĘCIE SPORU ZBIOROWEGO NA TLE PPE
data publikacji 27-09-2012
Czy możliwe jest żeby przedmiotem sporu zbiorowego był pracowniczy program emerytalny ?  

Zgodnie z dyspozycją art. 1 ustawy o sporach zbiorowych, spór zbiorowy pracowników z pracodawcą może dotyczyć jedynie kwestii określonych w tym przepisie. Ustawodawca do katalogu takich kwestii zaliczył warunki pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
ZASADY WYNAGRADZANIA MEDIATORA W SPORZE ZBIOROWYM
data publikacji 20-08-2012
Czy strona sporu zbiorowego, która nie jest w stanie pokryć kosztów składających się na wynagrodzenie mediatora może zostać niedopuszczona do mediacji?
 
Nie, strona sporu zbiorowego nie może zostać wyłączona z mediacji z powodu braku środków na wynagrodzenie mediatora.
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12